fb

Klauzula niedozwolona 5673 XVII AmC 6347/12

Numer klauzuli:
5673
Data wyroku:
2014-03-26
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do niepodejmowania bez zgody i wiedzy Pośrednika jakichkolwiek rozmów, negocjacji w celu zbycia bądź zawarcia jakiejkolwiek innej umowy mającej za przedmiot Nieruchomość pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt

Kolejne klauzule

2014-05-20

5672 XVII AmC 12008/12

Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonanie lub opóźnie...

2014-05-20

5674 XVII AmC 6348/12

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świad...