Klauzula niedozwolona 5792 XVII AmC 11373/12

Numer klauzuli:
5792
Data wyroku:
2014-06-16
Data wpisu:
2014-08-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 400, - (słownie: czterysta złotych 00/100). Podpisanie umowy przez obie strony jest jednoznaczne z pobraniem od rodzica/opiekuna prawnego wpisowego. Wpisowe jest bezzwrotne z wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie przedszkola

Kolejne klauzule

2014-08-27

5791 XVII AmC 8210/12

Sklep [...] zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulam...

2014-08-27

5793 XVII AmC 10661/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany prze...