Klauzula niedozwolona 5963 XVII AmC 11027/12

Numer klauzuli:
5963
Data wyroku:
2013-09-23
Data wpisu:
2015-01-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku niemożliwości zrealizowania niniejszej umowy na warunkach w niej określonych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W takiej sytuacji w przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron

Kolejne klauzule

2015-01-22

5962 XVII AmC 4754/13

W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od dat...

2015-01-22

5964 XVII AmC 12365/12

[...] ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w...