Klauzula niedozwolona 6005 XVII AmC 2983/14

Numer klauzuli:
6005
Data wyroku:
2015-01-15
Data wpisu:
2015-03-02
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Jeżeli w okresie, wymienionym w ust. 2 dojdzie do podwyższenia ceny przez Producenta, co skutkować będzie zwiększeniem ceny określonej w zamówieniu, wyłącznie z tej przyczyny o ponad 5 %, wówczas o ile Strony umowy nie ustalą inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu) od otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy o podwyższeniu ceny

Kolejne klauzule

2015-02-20

6004 XVII AmC 6979/13

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właś...

2015-03-02

6006 XVII AmC 2984/14

Jeżeli przeszkoda prowadząca do zwłoki w dostawie trwa dłużej niż 6 miesięcy Kupujący ma pra...