Klauzula niedozwolona 6023 XVII AmC 5936/11

Numer klauzuli:
6023
Data wyroku:
2012-03-02
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie [...], a w szczególności: d) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót

Kolejne klauzule

2015-03-27

6022 XVII AmC 5936/11

Organizator systemu dystybucyjnego może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wyp...

2015-03-27

6024 XVII AmC 5936/11

Podmiot Przyłączany udziela dla [...] gwarancji na wybudowane przez siebie i odsprzedane [...] urz...