Klauzula niedozwolona 6026 XVII AmC 1334/13

Numer klauzuli:
6026
Data wyroku:
2015-02-22
Data wpisu:
2015-03-31
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości opłat, o jakich mowa w par. 2 ust.2 o roczny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Zmiana wysokości czesnego spowodowana zmianą wskaźnika inflacji nastąpi wyłącznie z początkiem kolejnego roku akademickiego chyba, że Uczelnia odstąpi od tego prawa. Zmiana umowy o wskaźnik inflacji nie spowoduje jej wypowiedzenia. (...)Student ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (...)

Kolejne klauzule

2015-03-27

6025 XVII AmC 5936/11

Jeżeli Podmiot Przyłączany nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w odsprzedanych urz...

2015-04-10

6027 XVII AmC 6959/13

Spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy art. 33 kpc i art. ...