Klauzula niedozwolona 6118 XVII AmC 3506/13

Numer klauzuli:
6118
Data wyroku:
2015-03-19
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

[...] może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni

Kolejne klauzule

2015-09-03

6117 XVII AmC 3506/13

Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy [...] pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidz...

2015-09-03

6119 XVII AmC 3506/13

W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie...