Klauzula niedozwolona 6168 XVII AmC 19333/13

Numer klauzuli:
6168
Data wyroku:
2015-07-23
Data wpisu:
2015-10-16
Kategoria UOKiK:
Treść:

Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle realizacji umowy, strony będą starały się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie możliwe będą one podlegały rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla obiektu przyłączonego do sieci gazowej na podstawie niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2015-10-13

6167 XVII AmC 3061/14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrz...

2015-10-16

6169 XVII AmC 32496/13

[...] nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające ...