Klauzula niedozwolona 6497 XVII AmC 26/16

Numer klauzuli:
6497
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-07-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego

Kolejne klauzule

2016-07-20

6496 XVII AmC 40856/13

Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05% wartości wstępnej opłaty za przyłączenie ...

2016-07-20

6498 XVII AmC 26/16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego...