Klauzula niedozwolona 6593 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6593
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 90 dni (dziewięćdziesięciu) od dnia jego podpisania. Jeżeli w tym terminie Sprzedający nie usunie przedmiotowyych wad i usterek, wówczas Kupujący może od niniejszej umowy odstapić, lecz nie później niż od dnia 31.01.2012 r. W przypadku odstąpienia przez Kupujacego od niniejszej umowy, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni...Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zaliczek wpłaconych przez niego Sprzedającemu na poczet Ceny, powiększona o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym

Kolejne klauzule

2016-09-05

6592 XVII AmC 26/15

Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tar...

2016-09-05

6594 XVII AmC 26/15

…temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak ni...