Klauzula niedozwolona 6595 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6595
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia przez Kupującego z przyczyny, o której mowa w niniejszym ustępie, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni... Sprzedający zwróci Kupującemu kwoty wpłacone przez niego na poczet Ceny, powiększone o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym

Kolejne klauzule

2016-09-05

6594 XVII AmC 26/15

…temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak ni...

2016-09-05

6596 XVII AmC 26/15

albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupu...