Klauzula niedozwolona 4546 XVII AmC 3876/10

Numer klauzuli:
4546
Data wyroku:
2011-09-30
Data wpisu:
2013-04-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może ulec opóźnieniu z następujących przyczyn potwierdzonych wpisem do dziennika budowy: (i) zdarzeń mających charakter siły wyższej (w tym także anomalii pogodowych) uniemożliwiających lub wstrzymujących prowadzenie prac budowlanych - w takim przypadku termin zakończenia budowy Budynku ulegnie przesunięciu o okres odpowiadający okresowi występowania tych przeszkód (...)

Kolejne klauzule

2013-04-25

4545 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 1 (…) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym pra...

2013-04-25

4547 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do ...