fb

Klauzula niedozwolona 5622 XVII AmC 5344/11

Numer klauzuli:
5622
Data wyroku:
2012-08-03
Data wpisu:
2014-04-16
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy - kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu [...] . Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.

Kolejne klauzule

2014-04-16

5621 XVII AmC 5389/12

Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności...

2014-04-18

5623 XVII AmC 3303/12

Ewentualne spory wynikłe z realizacji transakcji w sklepie internetowym Sprzedawcy rozstrzygane bę...