Gwarancja

Gwarancja ustanawiana jest w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia i stanowi dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego, bądź producenta towaru.

Ustawa z przepisami
  • Rafał Stępniewski
  • /

Art. 577 kodeksu cywilnego

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana

Pojęcie gwarancji

Gwarancja jest drugim, obok rękojmi, uprawnieniem do dochodzenia przez klienta roszczeń z tytułu wad zakupionej rzeczy.

Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna.

Jej udzielenie następuje poprzez wydanie oświadczenia gwarancyjnego, którym w praktyce jest karta gwarancyjna.

Najczęściej gwarancji udziela producent, czasem importer. Ewentualnie oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone nawet w reklamie.

Odpowiedzialność gwarancyjna nie dotyczy wadliwości prawnej. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych przedmiotu. Art. 578 KC stanowi, iż „jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy”. Gwarancja ma zatem służyć zapewnieniu właściwej jakości sprzedanego towaru.

Gwarant  decyduje, co jest/będzie objęte w sprzedanym przez niego towarze gwarancją oraz na jakich zasadach gwarancja ta będzie wykonywana.

Gwarancja znajduje zastosowanie jedynie co do niektórych rodzajów rzeczy (towarów), takich jak maszyny, aparaty, urządzenia, dlatego że nie jest możliwe zbadanie ich niewadliwości w momencie odbioru, ani też nie można stwierdzić ich prawidłowego funkcjonowania w przyszłości.

Gwarancja ustanawiana jest w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia, stanowi więc wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od (najczęściej) producenta towaru.

Jeśli w umowie gwarancyjnej nałożono na kupującego określone obowiązki, to ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może spowodować odmowę spełnienia zobowiązania gwaranta (udzielającego gwarancji) lub nawet wygaśniecie gwarancji.

Dla przykładu, gdy warunkiem gwarancji jest np. wykonywanie co określony czas przeglądów, np. drukarki, roweru, itd., wówczas ich niewykonanie może oznaczać, że gwarancja wygaśnie lub przestanie obowiązywać.

Obowiązki gwaranta

Na podstawie umowy gwarancji, gwarant ma obowiązek usunąć wadę fizyczną rzeczy, dostarczyć nowy, wolny od wad produkt, zwrócić zapłaconą cenę lub ewentualnie zapewnić inne usługi, np. automatyczną aktualizacje programu komputerowego. Warunkiem jest, aby defekty ujawniły się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Wybór uprawnień należy do gwaranta, ale nie może to pozbawić kupującego, który wyczerpał drogę przewidzianą w umowie gwarancyjnej, możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych na drodze sądowej.

Możliwe są również inne obowiązki gwaranta.Warto jednakże pamiętać, że wynikająca z przepisów o gwarancji swoboda kształtowania przez sprzedawcę lub wytwórcę postanowień gwarancyjnych podlega kontroli sądowej z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

Treść gwarancji

W sytuacji, gdy gwarant nie określi swoich zobowiązań, w razie wątpliwości jest on zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady rzeczy ujawnią się w ciągu określonego w dokumencie gwarancji terminu.

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego – wskutek wady rzeczy objętej gwarancją – kupujący nie mógł z niej korzystać (art. 581 KC § 2).

W przypadku, gdy gwarant dostarczył nową rzecz albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji „biegnie” na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Natomiast gdy gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do wymienionych przedmiotów.

Czas, jaki przysługuje gwarantowi na dopełnienie jego obowiązków, to czas niezbędny w normalnym toku postępowania do realizacji naprawy lub wymiany rzeczy, przy czym nie krótszy od zastrzeżonego w gwarancji.

Domyślny termin gwarancji

W poprzednim stanie prawnym termin ten wynosił rok. Obecnie, w przypadku braku zastrzeżenia innego terminu gwarancji, przyjmuje się że wynosi on 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Generalnie termin gwarancji może być określony przez gwaranta w latach, miesiącach lub przy zastosowaniu innego miernika np. ilości przejechanych kilometrów. W przypadku gdy połączone są dwa mierniki, np. upływ czasu lub ilość przejechanych kilometrów, przyjmuje się, że datą graniczną jest spełnienie się jednego z tych warunków, a więc tego który nastąpił wcześniej.

Gwarancja może być udzielona na całą rzecz lub na jej określone części, albo też termin gwarancji może być różny w stosunku do różnych elementów rzeczy, np. termin gwarancji wynosi 2 lata, ale na baterię ograniczony jest tylko pół roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!