Jak ogłosić upadłość firmy?

Przedsiębiorcy mają różne opcje do złagodzenia przejściowych trudności finansowych swojej firmy. Niestety, czasami podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a trudności utrzymują się dłużej, niż powinny. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może być zmuszone do rozważenia ogłoszenia upadłości. Jak ogłosić upadłość firmy? Zobacz, na co warto zwrócić uwagę.

Jak ogłosić upadłość firmy?
  • Redakcja dziennikprawny.pl
  • /
  • 16 sierpnia 2023

Czym jest upadłość firmy? 

Upadłość firmy, lub też inaczej bankructwo to sytuacja, w której firma nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Według przepisów ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, uważa się, że niewypłacalność następuje, gdy firma zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Dotyczy to zarówno osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają zdolność prawną na mocy odrębnych przepisów. Firma uważana jest również za niewypłacalną, jeśli jej zobowiązania pieniężne przewyższają wartość jej majątku i ta sytuacja utrzymuje się przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy? 

Jak już wiesz, przepisy dotyczące upadłości firmy znajdują się w ustawie  28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Akt ten nie tylko definiuje pojęcie upadłości firmy, ale także określa, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce. Zgodnie z prawem upadłość przedsiębiorstwa mogą ogłosić zarówno duże,  jak i małe firmy, takie jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więcej, prawo to przysługuje również spółkom z o.o., spółkom akcyjnym nie prowadzącym działalności gospodarczej, a także wspólnikom osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz wspólnicy spółek partnerskich. 

Warto przy tym wiedzieć, że aby złożyć wniosek o upadłości, firma musi być niewypłacalna. Jednak to niejedyna kwestia. Liczy się także charakter firmy oraz z czego dana niewypłacalność wynika. 

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze określa, że sąd ma możliwość odrzucenia wniosku, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań trwa krócej niż 3 miesiące i suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. Zatem dopiero utrzymujące się powyżej 3 miesięcy opóźnienia w płatnościach na znaczącą skalę mogą stanowić podstawę do ogłoszenia upadłości. Ważne jest również, że sąd może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że majątek firmy jest niewystarczający, aby pokryć koszty postępowania.

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? 

Zgłoszenie upadłości firmy wymaga zainicjowania postępowania przed właściwym rejonowym sądem gospodarczym, w zależności od miejsca prowadzenia działalności. Wniosek o rozpoczęcie postępowania musi być złożony przez uprawniony podmiot w ciągu 30 dni od wystąpienia przesłanki do ogłoszenia upadłości. Oprócz członka zarządu zadłużonej spółki, taki wniosek może zostać złożony również przez wierzyciela. Co jednak powinno się w takim wniosku znajdować? Lista dokumentów jest dosyć długa i warto się do zebrania papierów dokładnie przygotować. Wniosek o upadłość firmy powinien zawierać: 

  • imię i nazwisko dłużnika, w tym jego nazwę oraz numer PESEL, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • informacje o okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie,
  • informacje o głównym ośrodku działalności dłużnika,
  • informację o tym, czy, dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu, prawu innego państwa członkowskiego, systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych,
  • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Lista ta jest dłuższa, gdy wnioskodawcą jest dłużnik. W takim przypadku powinien on zawrzeć także informację o wykazie majątku wraz z wyceną wartości poszczególnych składników. Do tego listę wierzycieli wraz ze szczegółami danymi i kwotami wierzytelności.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!