Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?

Coroczne składanie deklaracji podatkowej należy do obowiązków zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Jak rozliczyć PIT w przypadku, gdy nasze dochody pochodzą z kilku różnych źródeł? Wyjaśniamy.

Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 1 lutego 2024

Podstawowe źródła przychodów

Zgodnie z pierwszym paragrafem artykułu 3. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

Jakie są najczęstsze błędy w rozliczeniach PIT?Jakie są najczęstsze błędy w rozliczeniach PIT?Katarzyna Leszczak

Pełny katalog podstawowych źródeł przychodów umieszczony został w artykule 10. cytowanego aktu prawnego, należą do nich m.in.:

• stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

• praca nakładcza,

• emerytura lub renta,

• działalność wykonywana osobiście (np. umowy zlecenie i umowy o dzieło),

• pozarolnicza działalność gospodarcza,

• działy specjalne produkcji rolnej,

• najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,

• kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych,

• przychody pochodzące z innych źródeł

Opodatkowanie przychodów z innych źródeł

Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie ostatnia pozycja powyższego wyliczenia.

Dzieje się tak, ponieważ zakwalifikowanie przychodów pochodzących z innych źródeł (np. stypendia, dopłaty i nagrody, kary umowne, różnice kursowe) do odpowiedniej grupy leży zwykle w gestii samego podatnika.

Należy przy tym pamiętać, że uzyskanie przychodów z innych źródeł nie zawsze jest opodatkowane.

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorcówZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorcówMonika Świetlińska

Według artykułu 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniami przedmiotowymi są w analizowanym zakresie objęte m.in.:

• renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

• otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość, lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, lub aktów administracyjnych,

• odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,

• świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

• dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

• zasiłki dla opiekunów,

• kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego — w wysokości wpłat wniesionych do funduszu.

Jak rozliczyć PIT posiadając przychody z kilku źródeł?

Fundamentalną kwestią jest w omawianym kontekście wybór odpowiedniego dla danego źródła przychodu formularza PIT.

Z jakich ulg, odliczeń możesz skorzystać w grudniu, by obniżyć podatek za rok 2023?Z jakich ulg, odliczeń możesz skorzystać w grudniu, by obniżyć podatek za rok 2023?Monika Świetlińska

Najpopularniejsze rodzaje druków zeznań rocznych to:

PIT-37 i PIT-36 – formularze odnoszące się do przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz poprzez otrzymywanie emerytury lub renty (opodatkowanie na zasadach ogólnych 17% lub 32%),

PIT-28 – dotyczy dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu bądź innych umów o podobnym charakterze (opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),

PIT-38 – właściwy dla przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (akcje, udziały spółek) oraz pochodnych instrumentów finansowych i walut (stawka podatkowa 19%),

PIT-39 – przeznaczony dla osób rozliczających przychód ze sprzedaży nieruchomości lub jej części (stawka podatkowa 19%).

Co to jest podatek VAT?Co to jest podatek VAT?Michał Górecki

W roku 2024 podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji PIT na trzy sposoby:

drogą elektroniczną – korzystając z usługi Twój e-PIT lub specjalnych programów komputerowych,

osobiście – składając wypełniony formularz we właściwym urzędzie skarbowym,

korespondencyjnie – przesyłając, wypełnioną w formie papierowej, deklarację pocztą.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!