Odszkodowanie za opóźnioną przesyłkę

Kupiłam produkt w sklepie internetowym. Niestety przesyłka dotarła z dużym opóźnieniem. Sklep tłumaczy, że opóźnienie nastąpiło z winy Poczty Polskiej, która zagubiła przesyłkę. Czy mam prawo domagać się od sklepu odszkodowania za opóźnienie w dostawie powołując się na art. 83 ust. 1 Prawa Przewozowego? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

Odszkodowanie za opóźnioną przesyłkę
  • Anna Stępniewska
  • /
  • 19 lutego 2019

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy nie może uchylić się od odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn leżących po stronie firmy pocztowej lub kurierskiej, co potwierdza m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 1 lutego 2016 roku (sygn. akt: XVII AmC 347/15).

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego określa przede wszystkim art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią tego przepisu dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności dłużnika mają przepisy art. 472 – 474 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi dłużnika obciążają m.in.: zachowania własne noszące znamiona winy oraz zachowania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązanie lub którym wykonanie go powierza.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawca wykonując ciążące na nim zobowiązanie w postaci dostawy towarów, korzysta z usług innych podmiotów, w tym przewoźników realizujących usługi pocztowe i kurierskie. Odpowiedzialność sprzedawcy za prawidłowe wykonanie zobowiązania przez te podmioty ukształtowana jest na zasadzie ryzyka. W rezultacie w razie zlecenia przez sprzedawcę wykonania usługi przewozu przedsiębiorcy przewozowemu, odpowiedzialność tego pierwszego nie wyczerpuje się w momencie wydania przesyłki, lecz trwa aż do odbioru towaru przez nabywcę.

Argumentem przemawiającym dodatkowo za zasadnością takiego stanowiska jest fakt, że konsumenta nie łączy z tymi podmiotami żaden stosunek prawny, na podstawie którego może żąda naprawienia szkody. Tymczasem sklep w razie konieczności uiszczenia odszkodowania na rzecz konsumenta na skutek wydłużenia czasu realizacji zamówienia spowodowanych przyczynami, które obciążają jego kontrahenta, posiada względem przewoźnika roszczenie regresowe.

Dodatkowo, zwracamy uwagę na art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego, który może mieć zastosowanie w tej sprawie:

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

W oparciu o powyższe, powinna Pani wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej sklepu: Odpowiedzialność kontraktowa dłużnika powstaje, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:

  1. szkoda wierzyciela w postaci uszczerbku majątkowego,
  2. szkoda musi być spowodowana niewykonaniem lub nienależycie wykonanym zobowiązaniem przez dłużnika,
  3. związek przyczynowy między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a poniesioną szkodą.

Kwota odszkodowania powinna zostać ustalona przez klienta, w oparciu o powstałą szkodę. Z kolei sklep może wystąpić do przewoźnika z roszczeniem regresowym na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, o ile umowa między sklepem a przewoźnikiem jasno precyzuje terminy dostaw. Wysokość roszczenia regresowego będzie w takim wypadku zależała od wysokości odszkodowania przysługującego klientowi.

Zwracamy jednak uwagę na art. 83 Prawa przewozowego, na podstawie którego przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność do wysokości kwoty podwójnego przewoźnego. Ustawodawca odstąpił w tym zakresie od przyjętej w prawie cywilnym zasady pełnego odszkodowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!