Czy masz prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli był spowodowany lekkomyślnym zachowaniem?

Przestrzeganie przepisów BHP jest jednym z podstawowych obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Czy jeśli wypadek przy pracy był bezpośrednim następstwem lekkomyślnego zachowania pracownika, to zachowuje on prawo do odszkodowania? Wyjaśniamy.

Czy masz prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli był spowodowany lekkomyślnym zachowa
  • Jakub Stasak
  • /
  • 5 lutego 2024

Wypadek przy pracy – definicja

Szczegółowa definicja wypadku przy pracy zawarta została w ustawie z dnia 30 października 2002 roku (z późniejszymi zmianami) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z artykułem 3. wspomnianego aktu prawnego pod pojęciem wypadku przy pracy rozumiane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych,

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Czy trzeba mówić pracodawcy o ciąży?Czy trzeba mówić pracodawcy o ciąży?Małgorzata Łaziuk

Co niezwykle istotne, w myśl przepisów cytowanej ustawy, za zdarzenie równoznaczne z wypadkiem przy pracy uznaje się także wypadek, któremu pracownik uległ:

• w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż powyższe, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

• podczas szkolenia z samoobrony,

• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy, a rażące niedbalstwo pracownika

Analizowanej kwestii poświęcono w całości pierwszy paragraf 21. artykułu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wynagrodzenia planuje zwiększyć aż 81 proc. pracodawcówWynagrodzenia planuje zwiększyć aż 81 proc. pracodawcówMonika Świetlińska

Przepis ten stanowi, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie obejmują pracownika, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było, umyślne lub spowodowane tzw. rażącym niedbalstwem, naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że zaistnienie opisanych okoliczności musi zostać jednoznacznie potwierdzone oraz poparte konkretnymi dowodami.

Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP

Osoba, której udowodniono umyślne bądź spowodowane rażącym niedbalstwem złamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, swoim postępowaniem narusza bowiem postanowienia artykułu 211. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks pracy.

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?Jak zaplanować urlop w 2024 roku?Małgorzata Łaziuk

Mowa o przepisie określającym podstawowe obowiązki pracownika, jakimi są w szczególności:

• znajomość przepisów i zasad BHP, w tym udział w szkoleniu i instruktażu ze wspomnianego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

• praca w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

• dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

• stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

• poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,

• niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

• współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!