Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna? Jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Ulga rehabilitacyjna na samochód, remont mieszkania lub na sanatorium. Zobacz z czego możesz skorzystać.  

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 26 stycznia 2021

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków przeznaczonych zarówno na cele rehabilitacyjne, jak i tych związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez niepełnosprawnych podatników lub podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z prawem, osobą niepełnosprawną jest osoba:

 • wobec której orzeczono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) 

 • której przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną,

 • która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

Oprócz tego z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną:

 • współmałżonka,

 • dzieci własne i przysposobione, 

 • dzieci obce przyjęte na wychowanie, 

 • pasierbów, 

 • rodziców, 

 • rodziców współmałżonka, 

 • rodzeństwo, 

 • ojczyma, 

 • macochę, 

 • zięciów, 

 • synowe 

O ulgę rehabilitacyjną można się starać, jeżeli w danym roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy oboje rodzice opłacają utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), to każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z rodziców przysługuje odrębny limit.

Ulga rehabilitacyjna, a wydatki limitowane i nielimitowane?

Warto wiedzieć, że wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych podzielono na dwie kategorie: 

 • wydatki limitowane – czyli takie, gdy podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, 

 • wydatki nielimitowane – gdy podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów. 

Ulga rehabilitacyjna opłacenie przewodnika — wydatek limitowany

W ramach ulgi można odliczyć pieniądze wydane na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.  

Ulga rehabilitacyjna na utrzymanie psa asystującego — wydatek limitowany

Wydatek poniesiony w ramach utrzymania psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, również podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł.

Ulga rehabilitacyjna za samochód — wydatek limitowany

Kwota jaka podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej za samochód nie może być większa w roku podatkowym niż 2.280 zł. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Używany samochód osobowy musi stanowić własność lub współwłasność:

 • osoby niepełnosprawnej

 • lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. 

Ulga rehabilitacyjna na zakup leków — wydatek limitowany

W odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. 

Ulga rehabilitacyjna remont mieszkania — wydatek nielimitowany

Jeżeli zajdzie konieczność wyremontowania łazienki lub całego mieszkania, tu również mamy prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki przeznaczone na ten cel można odliczyć bez żadnego limitu. Remont musi być jednak podyktowany potrzebami osoby niepełnosprawnej i musimy mieć możliwość wykazania, że przeprowadzone prace remontowe były zasadne i niezbędne. 

Ulga rehabilitacyjna na zakup wydawnictw i materiałów — wydatek nielimitowany

Chcąc skorzystać z ulgi na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, niezbędny jest  dokument potwierdzający poniesienie wydatku przez podatnika (np. faktura zakupu wystawiona na osobę niepełnosprawną).

Ulga rehabilitacyjna za pobyt w sanatorium i zabiegi — wydatek nielimitowany

Odliczeniu podlegają np. opłaty związane z zakwaterowaniem w sanatorium,  czyli opłaty za nocleg oraz wyżywienie, a także opłaty za zabiegi.

Dojazd do sanatorium a ulga rehabilitacyjna — wydatek nielimitowany

Odliczyć można również opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego związane z:

 • turnusem rehabilitacyjnym, 

 • pobytem w sanatorium, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

 • pobytem na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Odliczeniu podlegają bilety na autobusy komunikacji miejskiej, PKS albo pociąg.

Ulga rehabilitacyjna na kolonie i obozy — wydatek nielimitowany

Zgodnie z prawem można odliczyć nie tylko wydatki przeznaczone na zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ale również dzieciom (które nie ukończyły 25. roku życia), których rodzice są niepełnosprawni.

Warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dochodu o wydatki z obu tych grup jest udokumentowanie ich poniesienia np. fakturą VAT.

Dodatkowo do nielimitowanych zaliczyć należy wydatki poniesione na:

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;  

 • opłacenie tłumacza języka migowego;  

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, 

  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, 

  • dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione  

Należy pamiętać, że wskazane wyżej wydatki (zarówno limitowane jak i nielimitowane) stanowią tzw. katalog zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim wymienione. Oficjalny katalog można znaleźć na stronie www.kis.gov.pl.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku:

 • wydatków nielimitowanych, podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną (wraz z ewentualnym podatkiem VAT), 

 • wydatków limitowanych, podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną, nie więcej niż określony w przepisach limit,

 • poniesionych na zakup leków, podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. 

Co ważne ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:  

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej, 

 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. 

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:  

 • PIT-37

 • PIT-36

 • PIT-28 

 • poprzez załącznik PIT/O.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Jakie są kary dla pracowników?
Praca

Jakie są kary dla pracowników?

Kodek pracy reguluje m.in. kwestie kar dla pracowników od pracodawcy. Ta najlżejsza to upomnienie ustne lub pisemne. Co jeszcze może czekać niezdyscyplinowanego pracownika?...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!