Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna? Jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Ulga rehabilitacyjna na samochód, remont mieszkania lub na sanatorium. Zobacz z czego możesz skorzystać.  

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 26 stycznia 2021

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków przeznaczonych zarówno na cele rehabilitacyjne, jak i tych związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez niepełnosprawnych podatników lub podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z prawem, osobą niepełnosprawną jest osoba:

 • wobec której orzeczono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) 

 • której przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną,

 • która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

Oprócz tego z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną:

 • współmałżonka,

 • dzieci własne i przysposobione, 

 • dzieci obce przyjęte na wychowanie, 

 • pasierbów, 

 • rodziców, 

 • rodziców współmałżonka, 

 • rodzeństwo, 

 • ojczyma, 

 • macochę, 

 • zięciów, 

 • synowe 

O ulgę rehabilitacyjną można się starać, jeżeli w danym roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy oboje rodzice opłacają utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), to każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z rodziców przysługuje odrębny limit.

Ulga rehabilitacyjna, a wydatki limitowane i nielimitowane?

Warto wiedzieć, że wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych podzielono na dwie kategorie: 

 • wydatki limitowane – czyli takie, gdy podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, 

 • wydatki nielimitowane – gdy podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów. 

Ulga rehabilitacyjna opłacenie przewodnika — wydatek limitowany

W ramach ulgi można odliczyć pieniądze wydane na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.  

Ulga rehabilitacyjna na utrzymanie psa asystującego — wydatek limitowany

Wydatek poniesiony w ramach utrzymania psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, również podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł.

Ulga rehabilitacyjna za samochód — wydatek limitowany

Kwota jaka podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej za samochód nie może być większa w roku podatkowym niż 2.280 zł. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Używany samochód osobowy musi stanowić własność lub współwłasność:

 • osoby niepełnosprawnej

 • lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. 

Ulga rehabilitacyjna na zakup leków — wydatek limitowany

W odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. 

Ulga rehabilitacyjna remont mieszkania — wydatek nielimitowany

Jeżeli zajdzie konieczność wyremontowania łazienki lub całego mieszkania, tu również mamy prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki przeznaczone na ten cel można odliczyć bez żadnego limitu. Remont musi być jednak podyktowany potrzebami osoby niepełnosprawnej i musimy mieć możliwość wykazania, że przeprowadzone prace remontowe były zasadne i niezbędne. 

Ulga rehabilitacyjna na zakup wydawnictw i materiałów — wydatek nielimitowany

Chcąc skorzystać z ulgi na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, niezbędny jest  dokument potwierdzający poniesienie wydatku przez podatnika (np. faktura zakupu wystawiona na osobę niepełnosprawną).

Ulga rehabilitacyjna za pobyt w sanatorium i zabiegi — wydatek nielimitowany

Odliczeniu podlegają np. opłaty związane z zakwaterowaniem w sanatorium,  czyli opłaty za nocleg oraz wyżywienie, a także opłaty za zabiegi.

Dojazd do sanatorium a ulga rehabilitacyjna — wydatek nielimitowany

Odliczyć można również opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego związane z:

 • turnusem rehabilitacyjnym, 

 • pobytem w sanatorium, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

 • pobytem na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Odliczeniu podlegają bilety na autobusy komunikacji miejskiej, PKS albo pociąg.

Ulga rehabilitacyjna na kolonie i obozy — wydatek nielimitowany

Zgodnie z prawem można odliczyć nie tylko wydatki przeznaczone na zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ale również dzieciom (które nie ukończyły 25. roku życia), których rodzice są niepełnosprawni.

Warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dochodu o wydatki z obu tych grup jest udokumentowanie ich poniesienia np. fakturą VAT.

Dodatkowo do nielimitowanych zaliczyć należy wydatki poniesione na:

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;  

 • opłacenie tłumacza języka migowego;  

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, 

  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, 

  • dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione  

Należy pamiętać, że wskazane wyżej wydatki (zarówno limitowane jak i nielimitowane) stanowią tzw. katalog zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim wymienione. Oficjalny katalog można znaleźć na stronie www.kis.gov.pl.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku:

 • wydatków nielimitowanych, podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną (wraz z ewentualnym podatkiem VAT), 

 • wydatków limitowanych, podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną, nie więcej niż określony w przepisach limit,

 • poniesionych na zakup leków, podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. 

Co ważne ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:  

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej, 

 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. 

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:  

 • PIT-37

 • PIT-36

 • PIT-28 

 • poprzez załącznik PIT/O.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!