Jakie umowy są wyłączone z ustawy o prawach konsumenta

Jest szereg wyłączeń, kiedy do umów zawieranych pomiędzy konsumentem i przedsiębiorą, a także instytucją państwową, przepisów ustawy o prawach konsumenta się nie stosuje. Wyjątki te nie oznaczają, że nie obowiązują żadne przepisy.

Gry hazardowe

Art. 3 ustawy o prawach konsumenta

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:


1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej;

Usługi socjalne dotyczą w tym wypadku wszelkich usług, które mogą być objęte przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dotyczy to więc wszelkich usług polegających na opiece nad osobami chorymi, działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących, umów najmu mieszkań socjalnych czy wskazanej wprost w ustawie opieki nad dziećmi.

Nieistotne w tym wypadku kto świadczy takie usługi – może to być podmiot państwowy, ale też podmiot prywatny. Przykładem może być umowa najmu mieszkania socjalnego zawierana pomiędzy gminą, a osobą, która w toku postępowania egzekucyjnego została eksmitowana z mieszkania czy też prowadzenie placówki opiekuńczej zajmującej się rehabilitacją osób po wypadkach samochodowych.

Każda umowa o usługi socjalne, opiekę i wsparcie rodzin i osób w potrzebie, bez względu na formę, sposób i miejsce jej zawarcia nie będzie podlegać pod przepisy niniejszej ustawy.


2) dotyczących gier hazardowych;

Prawo polskie jako gry hazardowe wskazuje gry losowe (gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin, a więc wszelkiego rodzaju gry liczbowe, loterie etc.), zakłady wzajemne (zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu zaistnienia zdarzeń czy wyników sportowych, jak np. zakłady bukmacherskie) i gry na automatach (wszelkiego rodzaju elektroniczne, mechaniczne czy komputerowe mechanizmy służące do przeprowadzania losowych gier celem wygrania nagród rzeczowych.

Ustawa nie jest stosowana w wymienionych w niniejszym artykule wypadkach, nawet jeśli stronami umowy są konsument i przedsiębiorca.


3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;

Ustawa nie jest stosowana w wymienionych w niniejszym artykule wypadkach, nawet jeśli stronami umowy są konsument i przedsiębiorca. Zgodnie z pkt 3, ustawa nie jest więc stosowana do umów zawieranych w celu zaspokajania bieżących potrzeb życia codziennego konsumenta poprzez zakup środków spożywczych, najczęściej o krótkim terminie przydatności, w wypadku gdy są one sprzedawane przez przedsiębiorcę dokonującego regularnych wizyt w miejscu gdzie produkty te mają być wykorzystane.

Przykładem będzie zakup obiadu od firmy cateringowej, która raz dziennie oferuje możliwość zakupu jedzenie w siedzibie firmy, gdzie pracuje konsument.


4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17;

Przepis ten wyłącza stosowanie ustawy w stosunku do przewozu osób, a więc sytuacji w której konsument zakupuje usługę transportową jako pasażer. Jest to spowodowane faktem dokładnego uregulowania kwestii przewozu osób w art. 776-778 Kodeksu Cywilnego.

Równocześnie ustawodawca wprowadza tutaj dwa wyjątki – art. 10 i art. 17 niniejszej ustawy są stosowane nawet w przypadku gdy sytuacja dotyczy przewozu osób. Oba przepisy odnoszą się do konieczności poinformowania konsumenta o wszelkich dodatkowych płatnościach, których konieczność uiszczenia pojawiła się po zawarciu umowy na określoną cenę.

Szerszy opis obu regulacji znajduje się w uwagach do przepisów art 10 i 17


5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

Ustawy o prawach konsumenta nie stosuję się do zakupów dokonanych przez konsumenta za pośrednictwem zautomatyzowanych maszyn, dzięki którym można nabyć towar lub usługę bez obecności sprzedawcy, przy samej tylko obsłudze urządzenia przez konsumenta.

Przykładem może być automat służący do wysyłania paczek, a więc zawarcia umowy na świadczenie usługi pocztowej, lub automat służący do zakupu puszek z napojami.


6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do usług wykonywanych przy pomocy np. budek telefonicznych.


7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;

Niniejszy zapis wyłącza spod działania ustawy wszelkiego rodzaju usługi zdrowotne czy opiekę zdrowotną, która jest uregulowana odrębnymi przepisami.


8) o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);

Ustawa nie jest stosowana również w zakresie imprez turystycznych, a więc zorganizowanych i posiadających kilka usług tworzących łącznie program imprezy. Usługi te powinny zawsze powinny posiadać pewne cechy charakterystyczne tj. obejmować nocleg, trwać powyżej 24 godzin lub wiązać się ze zmianą miejsca pobytu. W praktyce zapis dotyczy wszelkiego rodzaju wycieczek, wyjazdów, czy ofert wakacyjnych. Kwestie usług turystycznych uregulowane są bowiem dokładnie w ustawie o usługach turystycznych.


9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370);

Z niniejszego przepisu wynika, że ustawy nie stosuje się do umów:

  1.  Timeshare (umów gdzie konsument odpłatnie nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania gdy umowa taka jest zawarta na okres dłuższy niż rok),
  2. o długoterminowy pobyt wakacyjny (umów na podstawie których konsument odpłatnie nabywa prawo do otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści związanych z zakwaterowaniem, gdy umowa taka zawarta jest na okres dłuższy niż rok),
  3. Pośrednictwa w odsprzedaży (umów gdy przedsiębiorca zobowiązuje się do odpłatnego nabywania lub zbywania praw konsumenta wynikających z umowy timeshare lub umowy o długoterminowy pobyt wakacyjny).
  4. o uczestnictwo w systemie wymiany (a więc umów gdzie przedsiębiorca odpłatnie przyznaje konsumentowi dostęp do systemu wymiany w ramach którego konsument uzyskuje prawo do korzystania z miejsca zakwaterowania lub prawo do nabycia innych usług świadczonych przez przedsiębiorcę, w zamian za umożliwienie innym konsumentom korzystania z miejsca zakwaterowania, będącego przedmiotem jego umowy timeshare.

10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

W praktyce dotyczy to wszelkich umów zawieranych z przedsiębiorą osobiście poza jego lokalem np. z komiwojażerem, na ulicy, w pociągu.

Zapis ma przede wszystkim upraszczać obrót w wypadku gdy cena wskazana w umowie nie jest wysoka. Równocześnie gdyby każdy zakup poniżej 50 złotych poza lokalem przedsiębiorstwa wiązał się ze wszystkimi obowiązkami informacyjnymi, znacząco utrudniłoby to jakiekolwiek prowadzenie takiej sprzedaży.

W przypadku gdy konsument zawarł dwie lub więcej umów których przedmioty są ze sobą powiązane, decyduje ich całkowity koszt.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!