Policja i Żandarmeria Wojskowa z nowa procedurą szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej

Od dnia 30.11.2020 Policja, oraz Żandarmeria Wojskowa zacznie dysponować nowym środkiem reagowania na przemoc domową. Czy nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania okaże się skuteczną metodą w walce ze zjawiskiem przemocy w rodzinie? 

Policja i Żandarmeria Wojskowa z nowa procedurą szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domo
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 18 listopada 2020

Co zmieni się wraz z wprowadzeniem nowego środka?  

Nowy środek ma zapewnić możliwość szybkiego izolowania ofiary, która została dotknięta przemocą od osoby stosującej przemoc. Takie kroki zostaną podjęte w sytuacji, gdy dana osoba będzie stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia reszty domowników.

Podstawę prawną dla omawianego rozwiązania stanowi ustawa z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, oraz zmodyfikowana ustawa z 14.08.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Jakie uprawnienia ma policja w przypadku przemocy domowej?

Decyzję o wprowadzeniu nowej procedury, podjęto w oparciu o nasilające się głosy o braku odpowiednich mechanizmów prawnych, mających na celu zapewnienie wystarczającej ochrony dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Dlatego też zdecydowano się zmienić przepisy o możliwości izolacji sprawcy przemocy, które znajdowały się w ustawie z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uznano, że dotychczasowe zapisy w tej sprawie są mało skuteczne, zarówno ze względu na długotrwałość procedury, jak i postawę ofiar, które obawiają się składać zawiadomienie o przestępstwie. Do tej pory, bez takiego zawiadomienia nie można było zastosować zarówno odpowiednich środków zapobiegawczych z Kodeksu postępowania karnego, jaki i środków karnych z Kodeksu karnego. 

W związku z tym do ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji wprowadzono przepisy, które umożliwią podjęcie natychmiastowego działania, już bez konieczności inicjatywy ze strony osoby, która została dotkniętą przemocą. Zgodnie z nowym mechanizmem to sprawca, a nie ofiara będzie musiała opuścić wspólnie zajmowany lokal. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wydanie nakazu lub zakazu stanowi w pewnym sensie przełamanie zasady domniemania niewinności, oraz poważne naruszenie dóbr osobistych. Oznacza to, że nowe przepisy muszą być stosowane z dużą dozą wnikliwości i kompetencji.

Na kim będzie spoczywać inicjatywa zastosowania izolacji wobec sprawców przemocy?

Inicjatywa ma spoczywać na funkcjonariuszach Policji, oraz Żandarmerii Wojskowej, którzy będą działać z urzędu, w powiązaniu z kuratorami i pracownikami jednostek pomocy społecznej.

Czym jest przemoc domowa?

Nowe narzędzie będzie można zastosować wobec każdej osoby stosującej przemoc w rodzinie, w rozumieniu ustawy o jej przeciwdziałaniu. Pojęcie przemocy domowej, należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie, oraz zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny (należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą). W szczególności, gdy te działania narażają osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub naruszają ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodują szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołują cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc jest pojęciem bardzo szerokim i z założenia obejmuje najróżniejsze formy negatywnego oddziaływania na domowników. W związku z tym funkcjonariusze będą zobligowani by indywidualnie zbadać każdy przypadek. To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzenia specjalnych szkoleń psychologicznych wśród wymienionych służb. Równie pomocne przy interwencji, mogą się okazać zarówno osobiste doświadczenia, jak i znajomość orzecznictwa co do przestępstwa znęcania się z art 207 k.k.(§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.). 

Istotne wskazówki zawiera też art 3 sporządzonej w Stambule, konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Do niezbędnych przesłanek skutkujących wydaniem nakazu lub zakazu, należy nie tylko samo stwierdzenie, że doszło do przemocy domowej, ale też ustalenie i potwierdzenie faktu, iż sprawca zagraża życiu lub zdrowiu ofiary.

Co ważne do wydania nakazu zagrożenie nie musi być bezpośrednie, a zagrożenie dla zdrowia może obejmować również zdrowie psychiczne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!