Oświadczenie gwarancyjne

W jaki sposób powinno być sformowane oświadczenie gwaranta? W jakim języku powinno być ono sporządzone — czy może być ono po angielsku? Dowiedz się więcej o dokumencie gwarancyjnym.

Oświadczenie gwarancyjne
  • Rafał Stępniewski
  • /

Art. 5771 kodeksu cywilnego

§ 1.  Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Przepis określa minimalne wymogi, jakie musi spełniać dokument gwarancyjny.

Wymogi dokumnetu gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny musi spełniać następujące wymogi:

  • być czytelny, jasny i zrozumiały,
  • być sporządzony języku polskim (z wyjątkiem nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej),
  • zawierać nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
  • zawierać czas trwania ochrony gwaranycjnej,
  • oznaczyć terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
  • określać uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • zawierać stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Takie wytyczne dokumentu gwarancyjnego mają zapobiec wprowadzaniu kupującego w błąd co do przysługujących mu uprawnień.

Uchybienia w zakresie treści i formy gwarancji

Uchybienia wymaganiom co do treści i formy dokumentu gwarancyjnego nie wpływa na jego ważność i nie pozbawia kupującego niewynikających z niego uprawnień.

W praktyce, jeżeli gwarant, którym z reguły jest producent lub dystrybutor na terenie kraju, zapewnia np. w reklamie o zakresie świadczeń gwarancyjnych, to mimo, że w dokumencie gwarancyjnym nie zostaną określone warunki opisane jako uprawnienie konsumenta, gwarant musi je spełnić w stosunku do konsumenta.

Przykładowo, jeżeli producent zapewnia publicznie, że udziela np. 5 letniej gwarancji w zakresie naprawy sprzętu i zobowiązuje się do odebrania towaru, który uległ awarii od konsumenta z domu, wówczas nawet jeżeli w przypadku, gdy w postanowieniach warunków gwarancji nie jest to określone, producent ma obowiązek wywiązania się ze złożonych zobowiązań.  Podobnym przykładem jest deklaracja dożywotniej gwarancji na określony zakres przydatności danego towaru. Jeżeli nawet w dokumencie gwarancyjnym nie jest ta kwestia uregulowana, konsumentowi przysługują prawa wynikające z publicznych zapewnień producenta.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!