Terminy rękojmi za wady fizyczne

W jakim terminie odpowiada sprzedawca, gdy zostanie stwierdzona wada fizyczna w sprzedanej przez niego rzeczy? Czy odpowiedzialność w stosunku do konsumenta jest taka sama, jak w stosunku do przedsiębiorcy? Prawo bardzo wyraźnie określa, jakie są terminy, w których można skorzystać z rękojmi.

Terminy rękojmi za wady fizyczne

Termin do stwierdzenia wady

Paragraf pierwszy ujednolicona i wydłuża terminy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, obowiązujące w obrocie powszechnym oraz w obrocie konsumenckim. Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.

W stosunku do dotychczasowych przepisów, termin rękojmi został wydłużony do 2 lat — dla rzeczy ruchomych oraz do 5 lat — dla nieruchomości.

Dodatkowe odmienności pojawiają się w obrocie konsumenckim. W przypadku sprzedaży konsumentowi rzeczy używanej, termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi może zostać skrócony maksymalnie do roku od dnia wydania rzeczy. Warto podkreślić, że dotyczy to tylko rzeczy używanej. Dla nowych rzeczy termin ten można tylko wydłużyć.

Termin przedawnienia roszczenia o dokonanie naprawy lub wymiany

Jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku używania wówczas mamy czas do końca obowiązywania rękojmi na to by ją zgłosić, czyli ponad rok. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku użytkowania i jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady kupujący nie zawiadomi o niej sprzedawcy, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy.

Dla konsumentów termin przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy nie może być krótszy niż 2 lata od dnia wydania rzeczy konsumentowi.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dotyczącymi terminów, terminy liczone w latach upływają z dniem, którego data odpowiada początkowemu dniowi terminu, lub — gdyby takiego dnia tym miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesiąca.

Sprawdź także:

Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny

Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej w terminie rocznym. Początek biegu terminu wyznacza dzień stwierdzenia przez kupującego wady rzeczy.

Jeśli kupującym jest konsument, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu.

W sytuacji, gdy kupujący złożył oświadczenie o wymianie rzeczy lub usunięciu wady, dopiero od bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub naprawy rzeczy liczony będzie termin na odstąpienie od umowy lub zadnie obniżenia ceny.

Zawieszenie terminu

Termin do odstąpienia od umowy lub żądanie obniżenia ceny ulegnie więc zawieszeniu o czas naprawy lub wymiany. Zawieszenie terminu  do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi następuje w przypadku :

1) dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym lub polubownym na czas trwania takiego postępowania,

2)  wszczęcia postępowania mediacyjnego.

Potem termin ten biegnie dalej.

Gdy kupujący jest konsumentem, wówczas termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem terminu 2 lat.

Zatajona wada

Pomimo upływu terminu do zgłoszenia uprawnień z tytułu rękojmi, kupujący może jednak korzystać ze swoich uprawnień w przypadku, gdy sprzedawca zataił fakt wady produktu. Podstępne zatajenie wady to taka sytuacja, gdy sprzedawca wiedząc o wadzie nie tylko nie przekazuje tej informacji kupującemu, ale — dodatkowo — podstępnie ją zataja, a więc np. maskuje, ukrywa itp. w tym celu, aby kupujący jej nie odkrył.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że art 564 kodeksu cywilnego odmawia sprzedawcy możliwości powołania się na upływ terminu do zbadania rzeczy przez kupującego lub zawiadomienia o wadzie w sytuacji, gdy sprzedawca wiedział o wadzie lub zapewnił, że one nie istnieją.

Podstawa prawna

Art. 568 kodeksu cywilnego

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Zwrot towaru kupionego przez internet. Od 2020 roku również dla firmZwrot towaru kupionego przez internet. Od 2020 roku również dla firm Dorota Kraskowska

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!