Agencja pracy tymczasowej - jakich reguł musi przestrzegać i jakie ma obowiązki wobec pracownika?

Agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika w procesie nawiązywania współpracy między pracodawcą a osobą szukającą tymczasowego zatrudnienia. Zajmuje się poszukiwaniem i rekrutowaniem pracowników zgodnie z potrzebami danego przedsiębiorstwa, a następnie oddelegowaniem ich do pracy. Jakie ma obowiązki i jakich reguł musi przestrzegać agencja pracy tymczasowej? 

Agencja pracy tymczasowej - jakich reguł musi przestrzegać i jakie ma obowiązki wobec pracownika?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 15 kwietnia 2024

Agencja pracy tymczasowej — podstawowe reguły działania

Agencje pracy tymczasowej podlegają wielu regulacjom i przepisom prawnym wynikającym m.in. z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawowymi regułami, jakimi muszą się kierować agencje pracy tymczasowej, są: 

 • podmiot prowadzący agencję pracy tymczasowej nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowy, a także nie może być karany za przestępstwa związane z naruszeniem przepisów regulujących prowadzenie agencji zatrudnienia, np. działalność bez wpisu do rejestru,
 • agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji  o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni – zawierającej w szczególności m. in. liczbę osób z uwzględnieniem obywatelstwa, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji według grup zawodów, a także liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa zawodowego, 

Praca tymczasowa — na czym polega? Kiedy można zatrudnić pracownika tymczasowego?Praca tymczasowa — na czym polega? Kiedy można zatrudnić pracownika tymczasowego?Anna Pakaszewska-Cetera

 • w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej",
 • agencja zatrudnienia ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy,
 • kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się wyłącznie bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi,
 • agencja pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracownika

Do obowiązków agencji pracy tymczasowej wobec pracownika należą:

 • do siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę lub w przypadku zmiany pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi tymczasowemu informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej (powinny one zawierać adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dni i godziny, w których można się skontaktować z agencją),
 • agencja pracy tymczasowej i pracodawca mają obowiązek pisemnego ustalenia uzgodnień, które powinny zostać przekazane pracownikowi tymczasowemu,
 • pracownik tymczasowy musi zostać poinformowany na piśmie o obligatoryjnych obowiązkach pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • agencja jest zobowiązana do prawidłowego naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń pracownikowi tymczasowemu,
 • pracownik tymczasowy musi mieć odpowiedni rodzaj umowy z agencją – umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 • agencja musi przestrzegać limitu wykonywania pracy tymczasowej przez jednego pracownika na rzecz jednego pracodawcy, 
 • agencja musi naprawić szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego pracodawcy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
 • jeśli pracodawca nie przejmuje obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas agencja pracy tymczasowej musi je wykonywać względem pracownika tymczasowego, 
 • agencja musi prowadzić dokumentację dotyczącą stosunku pracy, w tym akta osobowe, ale nie ewidencji czasu pracy,
 • po zakończeniu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pracownik tymczasowy ma prawo otrzymać odpowiednie dokumenty.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków

Jeśli pracownik zostanie skierowany do pracy, która jest szczególnie niebezpieczna lub na stanowisko, na którym pracownik pracodawcy uczestniczy w strajku lub jeśli pracownik tymczasowy ma wykonywać pracę tego samego rodzaju co pracownik pracodawcy, którego stosunek pracy został zakończony niedawno z powodów niezwiązanych z pracownikiem, a taka praca ma być wykonywana w dowolnej jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika w gminie, gdzie znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik, lub też wymaga ona posiadania broni palnej lub przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, to agencja ta lub jej przedstawiciel popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Co więcej, jeśli pracownik tymczasowy pracuje dla jednego pracodawcy użytkownika przez łącznie ponad 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy lub przez ponad 36 miesięcy i wykonuje w sposób ciągły zadania, które należą do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, to agencja pracy tymczasowej lub jej przedstawiciel także popełnia wykroczenie. Ponadto za prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru przewidziana jest kara grzywny -  nie niższa niż 3000 zł. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!