Biedronka będzie placówką medyczną? Interwencja Czytelnika

Już w pierwszą niedzielę sierpnia będą z powrotem otwarte sklepy Biedronka. Sieć supermarketów znalazła sposób, a w zasadzie dwa sposoby, by obejść zmienione nie tak dawno prawo, zabraniające otwierania dużych placówek handlowych w niedzielę. Zresztą, nie ona pierwsza. W niedzielę od pewnego czasu otwierają się Globi, Dino, Carrefour Express czy Auchan.

Biedronka będzie placówką medyczną? Interwencja Czytelnika
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 4 sierpnia 2022

Spawa jest przesądzona

- Mamy informacje, że jest to już przesądzone — mówił przewodniczący zakładowej Solidarności Piotr Adamczak dla Radia Poznań.

- Pracownicy i kierownicy sklepów do nas dzwonią i przekazują nam informacje, które oni otrzymują za pomocą SMS-ów lub mailowej poczty służbowej. Pojawiały się też firmy zewnętrzne, które instalowały jakieś łącza w sklepach dla tych "placówek medycznych". To jest już pewne, bo takie wytyczne kierownicy sklepów dostali, że mają planować ludzi do pracy na pierwszą niedzielę sierpnia - dodał.

Biedronka placówką medyczną lub czytelnią

Do związków zawodowych nie dotarły żadne oficjalne informacje, że zmienia się struktura firmy i wprowadzana jest praca w niedziele. Nie wiedzą oficjalnie, jakoby kilkaset sklepów z 3200 w całej Polsce miało zamienić się w placówki medyczne czy czytelnie.

Również do naszej redakcji spływają sygnały, że  Jeronimo Martins Polska przygotowuje się do ponownego otwarcia sieci w niedziele niehandlowe. W tym kierunku działa już od maja

- Mam niestety następne nowości... sklepy Biedronka znalazły lukę w prawie. Zaczynają się otwierać od sierpnia w niedzielę jako placówka medyczna, ale i jako wypożyczalnia książek - napisała do nas pani Sylwia, na dowód wysyłając kopię rozmowy między pracownikami Biedronki. Potwierdzają one, że pierwszą niedzielą niehandlową, kiedy Biedronki będą otwarte, będzie 7 sierpnia. 

Tajemnica, o której wiedzą wszyscy

Biuro prasowe Jeronimo Martins Polska nadal milczy w tej sprawie.

- Zastanawia mnie tylko, dlaczego Biedronka robi z tego tajemnicę, podczas gdy wszyscy już i tak wiedzą, że ich najbliższa Biedronka może być znów otwierana, kiedy jest ustawowy zakaz handlu. Podobnie po cichu był otwarty np. Auchan, choć wszyscy i tak wiedzą, że jest otwarty. Oczywiście nie wszędzie, ale można się spodziewać, ze te mniejsze sklepy Auchan są w większości jednak otwarte - mówi nam kolejna Czytelniczka.

Choć pracę sklepów reguluje, między innymi, ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę, która w tym roku była już nowelizowana, to niektóre sieci znalazły kolejny sposób, by zaśmiać się prawu w oczy. Wcześniej wiele Biedronek i innych supermarketów stało się placówkami pocztowymi 

Co to jest placówka medyczna?

Placówka medyczna to podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym ubezpieczony lub współubezpieczony realizuje świadczenia zdrowotne. Może być nią:

 • szpital
 • przychodnia ZOZ
 • jednoosobowa działalność lekarska
 • prywatne centrum medyczne

Placówką medyczną nie jest apteka. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, a nie służbą. 

Co to jest działalność lecznicza?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Art. 3 ust. 2 przywołanej ustawy definiuje, że działalność ta może polegać również na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Art. 16 ust. 1 ustawy stanowi z kolei, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. To oznacza, że by móc ją wykonywać, należy spełnić określone warunki i uzyskać wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej (art. 43 ust. 1 Prawa przedsiębiorców), w tym wypadku – rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Rodzaje działalności leczniczej (art. 8 ustawy o działalności leczniczej):

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 2. szpitalne,
 3. inne niż szpitalne;
 4. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą – co może, czego nie może, a co powinien:

 • Nie może świadczyć usług pogrzebowych ani ich reklamować (art. 13 pkt 1 ustawy).
 • Nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 15 ustawy).
 • Może wykonywać działalność inną niż lecznicza, ale tylko wtedy, gdy nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia (art. 13 pkt 2 ustawy).
 • Musi podać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednak treść i forma tych informacji nie mogą nosić znamion reklamy (art. 14 ust. 1 ustawy).
 • Ma obowiązek informowania pacjentów, na ich wniosek, m.in. o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, w szczególności o stosowanych metodach diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwie tych metod (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy).
 • Ma obowiązek współpracować z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej i oddziałem wojewódzkim NFZ, przekazując tym podmiotom – na ich wniosek – dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń (art. 13 ust. 3 ustawy).

Jakie warunki musi spełnić placówka medyczna (art. 17 ust. 1 ustawy)

 • Musi dysponować pomieszczeniami i urządzeniami, które spełniają wymagania stawiane rodzajowi prowadzonej działalności leczniczej oraz zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Chodzi tu w szczególności o zapewnienie właściwych warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.
 • Musi używać wyrobów medycznych i utrzymywać je zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (rozdział 11. Używanie i utrzymywanie wyrobów).
 • Musi zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 • Musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

W świetle art. 4 u.dz.l.  definicja podmiotów leczniczych obejmuje :

 1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) — dalej u.s.d.g. we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
 6. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!