Czy Policja może udostępnić poszkodowanemu dane sprawcy wypadku?

Czy policjanci mogą osobom poszkodowanym udostępnić dane osobowe uczestników zdarzenia drogowego? Co mówią w tej kwestii przepisy prawa? Jaka jest droga uzyskiwania potrzebnych jej do dochodzenia roszczeń informacji?  

Czy Policja może udostępnić poszkodowanemu dane sprawcy wypadku?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 12 stycznia 2021

Czy mamy prawo uzyskać dane osobowe sprawcy kolizji?

Czy jako osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym, mamy prawo (na nasze żądanie) otrzymać dane osobowe kierującego pojazdem, dane właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia? 

Zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest zobowiązany podać swoje dane personalne, oraz dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu. Jest on również zobowiązany, by podać  (na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku) dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia. 

Należy pamiętać, że niespełnienie tego obowiązku przez kierującego pojazdem może wyczerpywać znamiona art. 97 Kodeksu wykroczeń:

“Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany”.

Czy osoba uczestnicząca w zdarzeniu, jest zobowiązana udzielić nam niezbędnych informacji?

Co ważne, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w sytuacji zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, osoba uczestnicząca w nim jest zobowiązana udzielić pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji. Chodzi o informacje, które są konieczne do identyfikacji zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że z przepisów Prawa o ruchu drogowym (i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) wynika, że poszkodowany ma prawo otrzymać dane osobowe sprawcy wypadku.

Jest to o tyle ważne, że na podstawie tych informacji, poszkodowany może zgłosić zdarzenie ubezpieczycielowi. Ten z kolei jest uprawniony, by uzyskać od policji dodatkowe informacje na temat wypadku. 

Jak uzyskać od policji informacje dotyczące zdarzenia drogowego?

Zupełnie inna procedura obowiązuje w sytuacji, gdy uczestnik zdarzenia zwraca się o udzielenie informacji dotyczących zdarzenia drogowego do policji. W sytuacji wypadku w komunikacji Policja, która jest w posiadaniu powyższych informacji, ma prawo do udzielenia ich uczestnikowi wypadku komunikacyjnego.

W tym konkretnym przypadku podstawą prawną dla takiego działania jest art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego. Artykuł ten stanowi, że w toku tzw. postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym można udostępnić akta, by tym samym umożliwić im sporządzanie odpisów lub kopii. Dzieje się tak pod warunkiem, że w związku z wypadkiem nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Jakie przepisy stosuje się w przypadku kolizji drogowej?

Taką samą zasadę stosuje się w przypadku spraw o wykroczenie (np. kolizji drogowej). Ma to związek z faktem, iż art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Artykuł ten odsyła do odpowiedniego stosowania do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przytoczonego wyżej art. 156 § 5 k.p.k.

Jakie są inne przypadki zezwalające na udostępnienie danych osobowych?

Udostępnianie informacji (w tym danych osobowych) dotyczących ustaleń policji w zakresie zdarzenia drogowego, może nastąpić również na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń, gdzie Art. 217 k.p.a stanowi, że zaświadczenie wydaje się w sytuacji, gdy dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny. Zgodnie z tym przepisem, wydanie przez Policję zaświadczenia zawierającego informacje o charakterze, miejscu i czasie zaistnienia zdarzenia, może również zawierać  dane o nie tylko o wykonanych przez Policję czynnościach, oraz stwierdzonych  uszkodzeniach pojazdów, ale także dane osobowe.

Trzeba jednak wiedzieć, że wniosek o wydanie zaświadczenia musi spełniać wymogi podania, które zostały wskazane w art. 63 kpa. Oprócz tego musi on zawierać odpowiednie uzasadnienie. Jest ono niezbędne do tego, by organ mógł stwierdzić, czy udostępnienie danych osobowych jest dopuszczalne w tej sytuacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!