fb

Czy przyjeżdżając do Polski na święta muszę odbyć kwarantannę?

Tysiące Polaków czasowo przebywających lub na stałe mieszkających za granicą zastanawia się, czy może na święta przyjechać do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny. Świadczą o tym liczne pytania kierowane do Straży Granicznej RP. Mimo, że rząd nie zaleca spędzania świąt w większym gronie, nie utrudnia przyjazdu do kraju Polakom i członkom ich rodzin.

Czy przyjeżdżając do Polski na święta muszę odbyć kwarantannę?
  • Michał Górecki
  • /
  • 11 grudnia 2020

Czy przyjazd do Polski wiąże się z kwarantanną?

Jak przypomina na swojej stronie internetowej Straż Graniczna, osoby planujące przyjazd do Polski nie powinny obawiać się skierowania na kwarantannę. „Obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, po przyjeździe do naszego kraju są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny” — czytamy w komunikacie.

Kwarantanna dla cudzoziemców wjeżdżających do Polski

Co do zasady na obowiązkową izolację kierowani są cudzoziemcy, którzy przekraczają granicę RP, stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W przypadku transportu lądowego mowa zatem jedynie o podróżnych wjeżdżających do Polski z terytorium Federacji Rosyjskiej (obwód kaliningradzki), Białorusią oraz Ukrainą. Od tej reguły są jednak wyjątki, o których napiszemy za chwilę.

Nowe rozporządzenie ws. kwarantanny

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 1 grudnia 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 2132) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii,  po przekroczeniu zewnętrznej granicy Polski z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są: (przytaczamy ten przepis w całości za komunikatem SG oraz rozporządzenim Rady Ministrów)

·     obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci.

·     załogi statków powietrznych,

·     marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow

·     osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,

·     osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

·     kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym

·     obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,

·     kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

·     kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

·     uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

·     studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,

·     żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,

·     członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,

·     inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,

·     osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,

·     cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski  do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,

·     osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA — stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,

·     osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister,

·     pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej;

·     osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy;

·     osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?
podatki

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?

Prowadzisz działalność gospodarczą i podróżujesz po krajach Unii Europejskiej? Jeśli tankujesz lub kupujesz towary na fakturę, możesz wystąpić o zwrot zagranicznego podatku. Jak odliczyć VAT...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!