Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Jakie wymagania na instruktora nauki jazdy? Za co odpowiada instruktor nauki jazdy? Jakie badania i jakie szkolenie trzeba ukończyć?

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 5 lutego 2021

Instruktor nauki jazdy, jakie wymagania?

Chcąc zostać instruktorem jazdy, musimy posiadać:

 • wykształcenie minimum podstawowe,  

 • prawo jazdy przynajmniej przez okres 3 lat, 

 • zaświadczenie o niekaralności (m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji).

Jakie badania na instruktora nauki jazdy?

Chcąc zostać instruktorem nauki jazdy, musimy posiadać następującą dokumentację medyczną:

Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora. Zakres badań lekarskich obejmuje również ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

Badanie lekarskie i badanie psychologiczne, przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu. Należy jednak pamiętać, że badania w przypadku osób w starszym wieku prowadzone są okresowo:

 • do 60 lat — co 5 lat;

 • powyżej 60 lat — co 30 miesięcy.

Należy pamiętać, że terminy badań mogą ulec skróceniu. Szczególnie w sytuacji, gdy lekarz lub psycholog stwierdzi u danej osoby stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem wskazanych terminów.

Skierowanie na badania (lekarskie i psychologiczne) wydaje odpowiedni podmiot odpowiedzialny za prowadzenie szkolenia.

Gdzie zrobić kurs instruktora nauki jazdy?

Szkolenie odbywa w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, które posiadają zarówno akredytację kuratorium oświaty, jak i poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów. Warto zaznaczyć, że kandydaci na instruktora nauki jazdy podczas zajęć uczą się również psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania oraz obsługi pojazdu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Kandydaci uczą się też zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Dodatkowo  odbywają oni praktykę instruktorską, która jest wręcz niezbędna do tego, by w przyszłości móc profesjonalnie prowadzić zajęcia nauki jazdy. 

Egzamin na instruktora nauki jazdy jak wygląda?

Egzamin na instruktora nauki jazdy składa się z trzech części. 

 1. Pierwsza z nich przeprowadzana jest w formie testu:

 • komputerowego polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w banku pytań. 

 • pisemnego polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym.

Jeśli chodzi o czas trwania części pierwszej egzaminu, to wynosi on:

 • 30 minut – w przypadku prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A (20 pytań). 

 • 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T l (14 pytań)

Należy wiedzieć, że pytania testowe zawierają co najmniej 1 prawidłową odpowiedź. Do każdego pytania przypisana jest waga w postaci 1, 2 lub 3 punktów za prawidłową odpowiedź. W celu zaliczenia testu w zakresie kat. A i kat. B należy uzyskać co najmniej 34 z 40 pkt. Uzyskanie co najmniej 23 z 28 pkt gwarantuje natomiast zaliczenie testu w przypadku pozostałych kategorii.

 1. Druga część polega na przygotowaniu (przez zdającego) przed komisją prezentacji na wylosowany temat. Czas przeznaczony na prezentację to minimum 15 min. Warto wiedzieć, że tej części egzaminu można posługiwać się kodeksem ruchu drogowego.

 1. Część trzecia realizowana jest w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych  z dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych i obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia (na placu manewrowym lub w ruchu drogowym), zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Zgłoszenie instruktora nauki jazdy do starostwa

 Po zdaniu egzaminów starosta wydaje nam legitymację instruktorską (należy uiścić opłatę za wydanie dokumentu). Kolejnym krokiem jest wpisanie naszej osoby do ewidencji instruktorów i nadanie jej numeru uprawnień. Numer składa się z sześciu lub siedmiu znaków. Pierwsze dwa (lub trzy) odnoszą się do danego województwa i powiatu, natomiast kolejne cztery cyfry to numer ewidencji. W ramach ostatniego etapu starosta zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Odpowiedzialność instruktora nauki jazdy za wykroczenia

Warto wiedzieć, że wręcz w przeważającej liczbie sytuacji tzw. szkoleniowych, za wykroczenia odpowiada instruktor. Zalicza się tu również odpowiedzialność za niekontrolowanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kursanta. Trzeba pamiętać, że do podstawowych obowiązków instruktora należy zarówno ciągły, jak i bezpośredni nadzór nad poczynaniami kursanta. W związku z tym to właśnie instruktor jest odpowiedzialny za zapobieganie wszelkim naruszeniom prawa drogowego. Oznacza to, że instruktor w odróżnieniu od egzaminatora nie ma prawa, by dopuszczać do naruszenia zasad. 

Należy zaznaczyć, że nie istnieją przepisy, które odnosiłyby się wprost do takiego obowiązku. Wynika on jednak z logiki przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami:

Art. 25. 1. Podczas jazdy osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec instruktora stosuje się przepisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególności w zakresie:

 • dokumentów wymaganych do kierowania pojazdem i używania pojazdu;

 • zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Czy instruktor dostaje pkt. karne za wykroczenia kursanta?

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego, każda osoba, stwarzająca zagrożenie w ruchu lądowym podlega karze. Oznacza to, że za drobne wykroczenia kursant (tak jak normalny kierowca), może zostać ukarany mandatem, jednak nie otrzyma on punktów karnych. Należy mieć świadomość, że w sytuacji gdy w spowodowanym wypadku obrażenia odniosła inna osoba, to uczestnikowi kursu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi natomiast sprawcy wypadku, w którym ktoś zginął lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto dodać, że przy tego typu zdarzeniach dokładnie analizowane jest to jaki wpływ na przebieg sytuacji mógł mieć instruktor. To właśnie w jego gestii leży to, by ostrzec, upomnieć, nacisnąć na pedał hamulca czy złapać za kierownicę. Trzeba mieć jednak świadomość, że instruktor nie ma całkowitej kontroli nad pojazdem. Oczywiście jednym z najważniejszych zadań instruktora jest przewidywanie rozwoju sytuacji na drodze. Trzeba jednak zaznaczyć, że kursant praktycznie w każdej chwili może wykonać nieprzewidywalny i gwałtowny ruch, przez który uniknięcie wypadku będzie niemożliwe.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!