Małżeńska wspólność majątkowa, a gromadzenie majątku osobistego

Ze wstąpieniem w związek małżeński związana jest tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Czym się ona charakteryzuje i jakich składników majątku nie obejmuje? Wyjaśniamy.

Małżeńska wspólność majątkowa, a gromadzenie majątku osobistego
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 marca 2024

Czym jest ustawowa wspólność majątkowa?

W myśl pierwszego paragrafu 31. artykułu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Jak zabezpieczyć prawa rodzica w przypadku śmierci partnera?Jak zabezpieczyć prawa rodzica w przypadku śmierci partnera?Katarzyna Leszczak

Co niezwykle istotne, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, z zastrzeżeniem jednak, że zgoda drugiego z małżonków wymagana jest, aby dokonać:

• czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

• czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

• czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

• darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Składniki majątku wspólnego i osobistego

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym do głównych składników majątku wspólnego, należą m.in.:

• pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

• dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

• kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Ile oszczędności mają Polacy? Prawie w ogóleIle oszczędności mają Polacy? Prawie w ogóleMonika Świetlińska

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią zaś:

• przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

• przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

• prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

• przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

• prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

• przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb, lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

• wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

• prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Wspólność majątkowa, a nabywanie składników majątku osobistego

Jeśli małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa podjęli decyzję o zakupie, a jego przedmiot miałby stanowić składnik majątku osobistego jednego z nich, drugi małżonek musi wyrazić jednoznaczną zgodę na tego rodzaju transakcję.

Ważne: Zgoda powyższa nie jest wymagana w przypadku, gdy dany zakup sfinansowany został ze środków, pochodzących z majątku osobistego małżonka-nabywcy.

Służebność mieszkania — co o niej warto wiedzieć?Służebność mieszkania — co o niej warto wiedzieć?Małgorzata Łaziuk

Ustawa dopuszcza także rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej na majątek osobisty bądź też wyłączenie konkretnej rzeczy lub prawa z majątku wspólnego do majątku osobistego.

Stosowna umowa majątkowa musi zostać jednak (pod rygorem nieważności) sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!