fb

Odpowiedzialność nauczyciela za uczniów

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest jednym z fundamentów działania każdej placówki oświatowej. Wytyczne Ministerstwa Edukacji są w tej kwestii jasne: działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów mają fundamentalne znaczenie.

Odpowiedzialność nauczyciela za uczniów
  • Michał Górecki
  • /
  • 15 października 2020

Także w Karcie Nauczyciela zawarte są obowiązki związane z koniecznością zapewnienia przez nauczycieli bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć organizowanych przez szkołę. Dodatkowe rozporządzenia z tym związane zapisane są również w ramowych statutach publicznych przedszkoli i szkół.

Rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole

W celu odpowiedniego wykonywania tych przepisów, zapisano, że pracownicy szkoły odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz higieny. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach jasno stwierdza, że zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci i młodzież należy do obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli. Do takich zadań zaliczyć można okresowe kontrole obiektów należących do szkoły, umieszczenie widocznego planu ewakuacyjnego, oświetlenie obiektu, dbanie o nawierzchnię podłóg, troska o właściwą wentylację i ogrzewanie. Sam sprzęt i wyposażenie, które kupują władze szkoły, powinien mieć odpowiednie atesty i certyfikaty.

Czy szef może mi zabronić przyjścia do pracy z psem?Czy szef może mi zabronić przyjścia do pracy z psem? Mikołaj Frączak

Dzieci nie mogą również pozostawać bez nadzoru upoważnionej do jego sprawowania osoby w trakcie przerw i zajęć. Jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, przede wszystkim poszkodowanemu udzielić należy pierwszej pomocy i powiadomić odpowiednie służby. W dalszej kolejności należy powiadomić władze szkoły i zabezpieczyć miejsce wypadku. Dyrektor szkoły prowadzić musi rejestr zdarzeń, do których dochodzi na terenie jego placówki.

Wypadki w szczególnych okolicznościach

Wypadek w szkole zalicza się do wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach. Wypadek w szkole wskazuje winnych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. To organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, w tym za szkodę wyrządzoną przez nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracyjnych (ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty). Nie znaczy to jednak, że osoby zobowiązane do nadzoru nad uczniami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Nauczyciele ponoszą ją na podstawie przepisów prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Organ prowadzący szkołę ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie pracowników oświaty nieuzależnioną od jego winy. Nauczyciel zaniedbujący swoje podstawowe obowiązki, do których bez wątpienia należy troska o bezpieczeństwo uczącej się młodzieży, nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności. Jednocześnie odpowiadają oni służbowo przed dyrektorem szkoły za tragiczne skutki wynikające z nieprzestrzegania przez nich procedur i brakiem kontroli nad bezpieczeństwem uczniów.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela. Powoływane Komisje Dyscyplinarne mogą wymierzyć jedną z kar dyscyplinarnych, takich jak nagana, zwolnienie z pracy z brakiem możliwości podjęcia tej pracy przez okres trzech lat albo całkowite wydalenie z zawodu nauczyciela.

Kodeks pracy wprowadził również odpowiedzialność odszkodowawczą pracowników szkoły wobec pracodawcy, który dokonał naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez pracownika. To znaczy, że pracodawca, który samodzielnie naprawi szkodę, może się domagać od pracownika regresu odszkodowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!