Rękojmia a gwarancja. Jakie są różnice między rękojmią, a gwarancją?

Jakie są różnice między rękojmią, a gwarancją? Kiedy można dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji, a kiedy rękojmi? Czy można dochodzić praw z obu tytułów jednocześnie? Dowiedz się z naszego poradnika.

Rękojmia a gwarancja. Jakie są różnice między rękojmią, a gwarancją?
  • Rafał Stępniewski
  • /

Przepis dotyczący gwarancji a rękojmi ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go zmienić.

Gwarancja a rękojmia

Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od tego, czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie. 

Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez gwaranta, kupujący może dochodzić tego samego roszczenia z rękojmi.

CZYTAJ TEŻ Czym jest wada fizyczna rzeczy? Kiedy możesz odstąpić od umowy?

Dochodzenie roszczeń z rękojmi czy gwarancji

To, czy kupujący będzie dochodził roszczeń z gwarancji, czy z rękojmi, należy wyłącznie do niego. Trzeba pamiętać, że jeśli zdecyduje się dochodzić roszczenia z gwarancji, to nie spowoduje to, że straci uprawnienie do dochodzenia tego roszczenia z rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia roszczeń przez gwaranta, kupujący może wybrać to samo roszczenie na postawie rękojmi.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy gwarantem nie jest sprzedawca. W takim przypadku, gdy sprzedawca jest równocześnie gwarantem, znaczące jest wyraźnie określenie odpowiedzialności, z której kupujący wywodzi swoje roszczenia: czy z gwarancji, czy z rękojmi.

Wymiana rzeczy w ramach gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą wystąpić w przyszłości w rzeczy wymienionej.

Zawieszenie terminu rękojmi

W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Paragraf trzeci opisywanego artykułu jest nowy i ma zapewnić utrzymanie możliwości dochodzeni roszczeń z rękojmi w przypadku, gdy roszczenia z gwarancji okażą się nieskuteczne.

Z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, termin do wykonywania uprawnień w ramach rękojmi w stosunku do tej rzeczy ulega zawieszeniu. Dzięki temu, w przypadku nieskutecznej naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, upływ czasu nie pozbawi kupującego możliwości korzystania z rękojmi, nawet w stosunku do tej samej wady.

CZYTAJ TEŻ Kiedy nie możesz odstąpić od umowy?

CZYTAJ TEŻ Czy gwarancja musi być wydana zawsze na piśmie?

Termin do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z uprawnień gwarancyjnych albo od bezskutecznego upływu czasu na ich wykonania.

Zatem wymiana rzeczy w ramach gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą wystąpić w przyszłości w rzeczy wymienianej.

Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy jest liczony przy tym jako cały czas od momentu pierwotnego wydania rzeczy, która była następnie wadliwa i wymieniana, a ponadto czas ten jest odpowiednio wydłużony o czas, kiedy rzecz była wymieniana.

Podsumowując:

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne towaru. Dla kupującego korzystniejsza jest rękojmia, bo jej warunki określają przepisy kodeksu cywilnego, a nie sprzedawca czy producent.  A to oznacza, że sprzedający nie może dobrowolnie zmieniać zasad dotyczących rękojmi. Wybór rękojmi daje więc większe możliwości dochodzenia roszczeń od sprzedawcy. W przypadku ujawnienia wady fizycznej towaru klient może żądać (na podstawie paragonu, faktury lub umowy) wymiany towaru na nowy, rabatu lub zwrotu gotówki, bezpłatnego naprawienia towaru. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi ustawowo wynosi 2 lata.

Gwarancja to zapewnienie producenta o wysokiej jakości swojego produktu. I co istotne, niezależnie od tego, czy jest on sprzedawcą tego produktu, na który udziela gwarancji. Producent udziela gwarancji dobrowolnie,  co oznacza, że samodzielnie ustala zakres uprawnień konsumenta i swojej odpowiedzialności. Gwarancja na udzielony produkt nie ogranicza praw konsumenta do dochodzenia  roszczeń z tytuły rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Termin gwarancji określa producent.

Art. 579 kodeksu cywilnego

§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!