Czym jest prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy?

Rzeczą ludzką jest błądzić – mówi znana starożytna maksyma, obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku prawo do błędu dla nowych przedsiębiorców, wynika zaś wprost z przepisów ustawowych. Na czym polega wspomniany przywilej, kto i kiedy może z niego skorzystać? Wyjaśniamy.

Czym jest prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 19 października 2023

Kto może skorzystać z prawa do błędu dla nowego przedsiębiorcy?

Analizowana reguła wprowadzona została 1 stycznia 2020 roku i dotyczy osób fizycznych, prowadzących działalność nie dłużej niż rok.

W przypadku, gdy osoba taka złamie przepisy związane z prowadzoną działalnością, ma możliwość uniknięcia związanych z tym kar lub sankcji.

Czym jest patent?Czym jest patent?Jakub Stasak

Zgodnie z artykułem 21a. ustawy z dnia 6 marca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) — Prawo przedsiębiorców, aby skorzystać z omawianego przywileju, należy spełnić następujące warunki:

• prowadzić (jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej) działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

• prowadzić działalność nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ważne: Prawo do błędu przysługuje także przedsiębiorcom, którzy swoją działalność gospodarczą wznowili po jej wcześniejszym zamknięciu bądź zawieszeniu, z zastrzeżeniem, że od dnia jej ostatniego zamknięcia lub zawieszenia minęło co najmniej 36 miesięcy.

Na czym polega prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy?

Jeśli objęte prawem do błędu przedsiębiorstwo, naruszy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przepisy, przed nałożeniem grzywny lub wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, właściwy organ wezwie je do usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie:

• stwierdzonych naruszeń przepisów prawa,

• skutków tych naruszeń (o ile takie wystąpiły).

Jakie kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy?Jakie kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy?Katarzyna Leszczak

Pisemne zobowiązanie do podjęcia niniejszych działań, zainteresowany będzie mógł w postępowaniu mandatowym przekazać przedstawicielowi organu prowadzącemu to postępowanie.

Jeżeli działania przedsiębiorcy, podjęte w celu zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich ewentualnych skutków, przyniosą zamierzony efekt, nie będzie on podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe bądź też właściwy organ (w drodze decyzji) odstąpi od wymierzenia mu kary, poprzestając na pouczeniu.

Analogiczna procedura zastosowana zostanie również wtedy, gdy dany przedsiębiorca, z własnej inicjatywy (bez oficjalnego wezwania i składania pisemnego zobowiązania), przestanie naruszać przepisy, usunie skutki naruszeń i powiadomi o tym odpowiedni organ.

W jakich okolicznościach nowemu przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do błędu?

W myśl paragrafu ósmego artykułu 21a. ustawy z dnia 6 marca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) — Prawo przedsiębiorców, skorzystanie z prawa do błędu staje się niemożliwe, jeśli:

naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości,

naruszenie przepisów prawa jest rażące,

nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki,

• konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,

• naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem,

• przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w miejscu pracy?Jak dbać o zdrowie psychiczne w miejscu pracy?Katarzyna Leszczak

Co niezwykle istotne, prawo do błędu dla nowych przedsiębiorców nie przysługuje ponadto firmie, w której do naruszenia przepisów doszło wprawdzie w ciągu roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, naruszenie to trwało jednak także później, po przekroczeniu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!