Jak dbać o przestrzeń wspólną?

Nie raz zdarzało Ci się złościć na samorząd za stan ulic, rozbite szkło i niedopałki porozrzucane w parkach czy śmieci na placach zabaw? Nie wszystkiemu winne są jednak władze gminy, miasta czy… sołtys. – Za czystość na osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, na drogach publicznych porządek gwarantować ma zarząd drogi.

Jak dbać o przestrzeń wspólną?
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 17 lutego 2021

Jak należy dbać o przestrzeń wspólną?

Ale właściwie, kto konkretnie i za co odpowiada? W jakich obszarach porządek powinien zapewnić samorząd, a w jakich zarząd wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni? Rozwiewamy wątpliwości z pomocą PIGC (Polska Izba Gospodarcza Czystości).

Porządek nie tylko w budynkach

Nienaganne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych to pierwszy krok do budowania pozytywnego wizerunku. Obsługa nieruchomości nie sprowadza się do sprzątania tylko pomieszczeń wewnątrz. Dbałość o wygląd terenów zewnętrznych takich jak: trawniki, parki, klomby oraz drogi i parkingi to nie tylko kwestia estetyki, ale również obowiązek jego właścicieli czy zarządców tj. jak administracja wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni. A obowiązków jest niemało.

Do obowiązków właścicieli, zarządców należy

 • strzyżenie trawników, usuwanie chwastów i chorych i przekwitniętych kwiatów oraz dbanie o drzewostan
 • aeracja, wertykulacja i podlewanie trawników
 • pielęgnacja żywopłotów, roślin hodowlanych oraz kwitnących kwiatów, zależnie od pory roku
 • grabienie liści, usuwanie gałęzi, konarów, zwierzęcych odchodów, śmieci itp.
 • zabezpieczanie roślin przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodnikami czy chorobami
 • ręczne i mechaniczne zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, placów oraz parkingów
 • odśnieżanie ręczna i mechaniczne oraz usuwanie gołoledzi
 • mycie architektury na terenie zewnętrznym np. znaki, oświetlenie, kosze na śmieci itp.
 • utrzymanie w czystości placów zabaw wraz z wyposażeniem
 • wywóz odpadów.

Źródło: PIGC

Ten, kto administruje…

Jeśli chodzi o zarządców to przeważnie zaliczamy do nich: samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Zarządcy opiekują się największymi obszarami terenów zewnętrznych, na których wykonywane są w większości wszystkie wyżej wymienione czynności. W związku z tym najczęściej posiadają w swoich strukturach wyspecjalizowane grupy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych. Realizacja takich usług wymaga ustanowienia harmonogramów, w których zawarte są zakresy wykonywanych prac w podziale na czas wykonywania tych usług. Często zespoły te posiadają profesjonalne maszyny i urządzenia.

Wyspecjalizowane maszyny do utrzymywania czystości

 • kosiarki, kosy spalinowe, mini ciągniki z opcją koszenia, zamiatania i zbierania oraz zamiatarki
 • ciągniki do koszenia i odśnieżania wyposażone w rozsiewacze do piasku, soli czy innych środków do zwalczania śliskości
 • urządzenia komunalne mogące wykonać pracę zarówno w okresie letnim jak i zimowym
 • zamiatanie, koszeni ze zbieraniem, mycie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie, posypywanie środkami zwalczającymi śliskość
 • samochody do transportu odpadów – pokosu, gałęzi, konarów oraz śmieci.

Źródło: Zakłady Usługowe "EZT" S.A.

Firma zewnętrzna wykona trudne zadanie

Niekiedy administratorzy terenów zewnętrznych, w drodze postępowania przetargowego, zlecają wykonanie prac wyspecjalizowanym firmom sprzątającym. Okazuje się, że koszty zatrudnienia takiej firmy wcale nie muszą być większe niż zatrudnienie własnego personelu.

Gdy podliczymy koszty zatrudnienia łącznie z ZUS-em, BHP, zastępstwami, chemią i sprzętem oraz policzymy czas poświęcony na nadzór to oferta firmy sprzątającej może okazać się bardzo korzystna. – wyjaśnia Michał Paździor, Technolog ds. Czystości w Zakładach Usługowych „EZT" S.A.

Równocześnie atutem korzystania z outsourcerów jest to, że obecnie firmy takie posiadają wiedzę merytoryczną, doświadczenie, ogromne zaplecze sprzętowe oraz błyskawicznie reagują na potrzeby klienta. – kończy ekspert.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą…

Tworzenie harmonogramów wykonywanych prac jest kluczowe w dbaniu o wizerunek okolicy, ale nie tylko – pomaga również odpowiednio monitorować jej stan sanitarny. Dotyczy to zwłaszcza czystości w miejscach gdzie są większe skupiska ludzi, np. na placach zabaw, skwerach, w okolicach ławek czy wiat/kontenerów na śmieci.

Jeśli chodzi o wiaty/kontenery na śmieci powinno się wprowadzić segregacje na poszczególne frakcje: plastik, papier, metal, szkło, bio, itp., zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych takich jak bloki, kamienice. Administratorzy starają się wywiązać z obowiązków, natomiast nie jest to łatwe z uwagi na duże skupiska ludzkie. Trudności wynikają najczęściej z braku zrozumienia użytkowników względem przestrzegania zaleceń. – mówi Michał Paździor, Technolog ds. Czystości w Zakładach Usługowych "EZT" S.A.

Jedynym rozwiązaniem jest niekończąca się edukacja, która przyniesie większą dbałość o środowisko oraz ułatwi proces sprzątania. Należy też pamiętać, że w takich miejscach oprócz procesu sprzątania należy regularnie przeprowadzać proces dezynfekcji i deratyzacji. – dodaje specjalista Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Bezpieczeństwo priorytetem

W przypadku placów zabaw, miejsc odpoczynku, itp. należy regularnie wykonywać prace czystościowe z wykorzystaniem bezpiecznych preparatów myjących, najlepiej ekologicznych, ponieważ z tych miejsc najczęściej korzystają dzieci. Nie należy zapomnieć również o stosowaniu środków dezynfekcyjnych – jednak przestrzenie czyszczone w ten sposób powinny być wyłączone z użytku do momentu, aż użyta w tym celu chemia przestanie być aktywna. Jeśli z kolei w miejscach przeznaczonych dla dzieci muszą być przeprowadzone okresowe prace, takie jak wymiana piasku, usuwanie graffiti z małej architektury itp., obszar robót trzeba wyłączyć z użytkowania do momentu zakończenia prac.

Jak sprzątać bezpiecznie dla otoczenia

Koszenie, zamiatanie, cięcie, przycinanie, usuwanie liści również powinno być wykonywane regularnie, w zależności od potrzeb i warunków. Podczas trwania tego typu prac należy odgrodzić/ zabezpieczyć miejsce ich wykonywania oraz ochraniać mienie stałe i ruchome, takie jak budynki, samochody itp. Pozostałe po zakończeniu robót odpady należy wywieść w miejsce składowania, np. na wysypisko odpadów biologicznych.

A co z odchodami zwierzęcymi, które również mogą być niebezpieczne? Pasożyty i zarazki zdarzają się zarówno w szczurzych bobkach – tych nie brakuje w piwnicach, na klatkach schodowych czy ulicach, jak i w ptasich ekskrementach, skumulowanych w miejscach, gdzie dokarmiane są gołębie. Groźne, zwłaszcza dla innych zwierząt bywają także odchody domowych pupili: psów i kotów. Tu jednak zasady utrzymania czystości komplikują się.

Na spacer z workiem. I co dalej?

Sporym problemem zwłaszcza w parkach i na skwerach, ale również na osiedlowych trawnikach są zanieczyszczenia po zwierzętach. Oczywiście, sprzątanie po psie i kocie to obowiązek właściciela, natomiast wiele osób się z niego nie wywiązuje. Zdaniem Michała Paździora, Technologa ds. Czystości w Zakładach Usługowych „EZT" S.A., taki stan rzeczy może wynikać z kilku przyczyn.

Zarządcy powinni w miejscach, gdzie właściciele spacerują ze swoimi pupilami zamontować więcej specjalnych koszy dla zwierząt oraz podajników zestawów higienicznych. Należałoby również regularnie uzupełniać materiały higieniczne. – radzi ekspert Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Gdy trzeba zadbać o ulice

Pielęgnacja ulic jest również sporym wyzwaniem. W lecie utrzymywanie czystości polega na usuwaniu piasku, ziemi, śmieci oraz martwych zwierząt, w zimie dochodzi do tego dodatkowo niedopuszczanie do śliskości jezdni i chodnika. — podkreśla Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC). Na kim spoczywa obowiązek dbania o te elementy infrastruktury? Za odpowiedni stan drogi odpowiada jej zarządca lub właściciel, z kolei obowiązek usuwania martwych zwierząt to jedno z zadań gminy/samorządu/starostwa, co jasno określają przepisy.

Metody i środki

W okresie letnim prace dotyczące utrzymania czystych ulic powinno się wykonywać z wykorzystaniem: zamiatarek ręcznych, spalinowych oraz ciągników i miniciągników. Stosowanie takich rozwiązań gwarantuje skuteczne i całkowite usunięcie zanieczyszczeń, przy równoczesnym bezpyłowym procesie.

Odśnieżanie i usuwanie śliskości mi.in na drogach, placach i parkingach powinno wykonywać się zamiatarkami, odśnieżarkami spalinowymi oraz ciągnikami opłużonymi z rozsiewaczem środków zwalczających śliskość. W przypadku mniejszych powierzchni pracę można wykonać ręcznie z wykorzystaniem łopaty do odśnieżania. Za utrzymanie czystości znajdującej się wzdłuż nieruchomości musi zadbać każdy właściciel, co wynika z obowiązku prawnego. Prace takie należy wykonywać po ustaniu i w trakcie opadów śniegu oraz przy oblodzeniach nawierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Najczęściej używanym środkiem do przeciwdziałania osadzaniu się śniegu i lodu jest sól drogowa (Chlorek Sodu), która ma zły wpływ na roślinność. Koroduje elementy metalowe. Niszczy odzież, a nawet infrastrukturę drogową jak krawężniki, kostkę brukową czy płyty drogowe. Działa do temperatury -7 stopni Celsjusza.

Dostępne są alternatywne rozwiązania:

Chlorek Magnezu – ten rodzaj soli ma właściwości higroskopijne. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i działa natychmiast na śnieg i lód. Jest aktywny nawet do -50 stopni Celsjusza. Ma obojętne pH i brak widocznych śladów po roztworze soli na powierzchni drogi czy chodnika. Całkowicie ulega biodegradacji i w 100 % jest bezpieczny dla roślin.

Chlorek Wapnia – również jest higroskopijny, natomiast dodatkową właściwością jest jego reakcja z wilgocią, podczas której wytwarza ciepło. Dzięki tej właściwości szybko i skutecznie pozbywa się śniegu i lodu. Działa do temperatury -30 stopni Celsjusza i podobnie jak chlorek magnezu nie pozostawia zabrudzeń.

W powyższym zestawieniu najskuteczniejsze są Chlorek Magnezu i Wapnia, natomiast Chlorek Sodu ma najniższą skuteczność. Jedynym argumentem przemawiającym za Chlorkiem Sodu jest cena. Natomiast należy pamiętać o niskiej skuteczności Chlorku Sou — max do -7 Stopni, niskiej wydajności tego środka oraz o jego negatywnym wpływie na środowisko naturalne oraz infrastrukturę drogową. – podkreśla Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC).

Wybierając środki do usuwania śliskości zarządcy powinni skalkulować efektywność wraz z czasem pracy, degradacją sprzętu i urządzeń oraz infrastruktury. Ważny jest też wpływ wybranych środków na środowisko naturalne. Może się bowiem okazać, iż to co tanie, w rzeczywistości jest drogie. – podsumowuje Michał Paździor, Technolog ds. Czystości Zakładów Usługowych „EZT" S.A.

Reasumując: utrzymanie terenów zewnętrznych jest czynnością ważną i potrzebną. W trakcie tworzenia harmonogramów oraz wykonywania prac związanych z dbaniem o czystość powinniśmy mieć na uwadze nie tylko to, aby nasze otoczenie było schludne – pamiętajmy, że czystość oznacza również bezpieczeństwo i że prace tego typu powinny się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Sypią się mandaty za brak maseczek
covid

Sypią się mandaty za brak maseczek

Jeśli komuś się wydaje, że obowiązek noszenia maseczek w sklepach jest martwym przepisem, może boleśnie przekonać się, że wcale tak nie jest. W wielu miejscach w kraju policja wlepia mandaty...
Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?
firma

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Każdego dnia w Polsce powstaje przynajmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – wynika z rządowych statystyk. Kto powinien zastanowić się nad takim rozwiązaniem i jak założyć Prostą Spółkę...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!