Jak działa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

W czerwcu 2018 roku rozpoczęła się pierwsza w historii naszego kraju sześcioletnia kadencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jakie są jego kompetencje i sposób działania? Wyjaśniamy.

Jak działa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 26 kwietnia 2024

Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W myśl artykułu 1. wspomnianego aktu prawnego:

„Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców […] stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, oraz słusznych interesów przedsiębiorców”.

Kto może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich?Kto może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich?Jakub Stasak

Do zadań Rzecznika należy zaś:

• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej,

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców, oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania,

• inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Co niezwykle istotne, Rzecznik ma kompetencje wyłącznie do działania w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową, nie dysponuje on uprawnieniami pozwalającymi na udział w sporach między samymi przedsiębiorcami.

Jakie są kompetencje Rzecznika Praw Dziecka?Jakie są kompetencje Rzecznika Praw Dziecka?Jakub Stasak

W zakresie ochrony praw przedsiębiorców Rzecznik może:

• występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,

• występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce bądź ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej,

• informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,

• występować z wnioskami do właściwego ministra lub organu upoważnionego ustawowo do opracowywania i wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektów aktów normatywnych,

• występować z wnioskami do Sądu Najwyższego,

• wnosić skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego,

• brać udział w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli stroną jest przedsiębiorca, który wyraził zgodę na piśmie na udział Rzecznika, oraz jeżeli Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym to postępowanie sądowe — na prawach przysługujących prokuratorowi,

• występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych,

• zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach — na prawach przysługujących prokuratorowi,

• żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu,

• informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: W toku wykonywania powyższych czynności Rzecznik może zawierać umowy na przeprowadzenie badań lub sporządzenie ekspertyz i opinii.

Jak działa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Swoje czynności Rzecznik podejmuje z urzędu lub na wniosek.

Z wnioskiem do Rzecznika Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwracać się mogą sami przedsiębiorcy lub zrzeszające ich organizacje.

Jakie prawa i obowiązki ma osoba pokrzywdzonaJakie prawa i obowiązki ma osoba pokrzywdzonaJakub Stasak

Po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem Rzecznik może:

• podjąć czynności,

• wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania,

• przekazać sprawę według właściwości,

• odmówić podjęcia czynności – zawiadamiając o tym wnioskodawcę i uzasadniając przyjęte stanowisko.

Podejmując czynności, Rzecznik sprawdza, czy na skutek działania bądź zaniechania organu administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!