Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Użytkowanie wieczyste to ograniczone prawo rzeczowe. Pożądanym stanem rzeczy dla użytkownika wieczystego, jest jego zamiana na prawo własności nieruchomości. Jest to obecnie możliwe na drodze dwóch procedur.

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?
  • Redakcja dziennikprawny.pl
  • /
  • 16 maja 2023

W użytkowanie wieczyste osobom fizycznym albo osobom prawnym mogą być oddawane grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, a więc jak właściciel nieruchomości oraz w tych samych granicach użytkownik wieczysty może rozporządzać prawem użytkowania, a więc na przykład je zbywać. Budynki i urządzenia wzniesione na takich gruntach przez użytkownika wieczystego będą stanowiły jego własność. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prawo przewiduje pewne rozwiązania pozwalające na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Pierwszym z nich jest tryb opisany w ustawie z dnia 29.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Drugie, szczególne rozwiązanie dotyczące wyłącznie gruntów zabudowanych pod cele mieszkaniowe jest zawarte w ustawie z dnia 20.07.2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Generalny tryb zawarty w ustawie z 2005 roku pozwala dokonać przekształcenia użytkowania w prawo własności na wniosek, który wnosi się do starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa. Właściwy organ podejmuje decyzje o przekształceniu wraz z dokonaniem ustalenia opłaty przekształceniowej. Może ona zostać rozłożona na raty w okresie od 10 do 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o krótszy okres. Niekiedy przekształcenie zwolnione jest z takiej opłaty – we wskazanych w ustawie przypadkach.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić w szczególności osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych, a także osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wpis do KW

Po dokonaniu przekształcenia konieczne będzie uzyskanie wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Po złożeniu wniosku o wpis prawa własności (zamiast dotychczasowego użytkowania wieczystego) w księdze wieczystej odnalezionej przez wyszukiwarkę ksiąg wieczystych, widoczna będzie wzmianka o złożeniu wniosku w tym przedmiocie, aż do czasu jego rozpoznania.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe

Drugim wspomnianym wyżej rozwiązaniem jest przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Ustawa z dnia 20.07.2018 dokonuje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1.01.2019 z mocy samego prawa. Oznacza to, że nie jest konieczne składanie wniosku o przekształcenie. Każdy grunt, na którym ustanowione zostało użytkowanie wieczyste, a który jest przeznaczony pod zabudowę na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy, przekształcony został w grunt będący przedmiotem prawa własności.

Jako grunty zabudowane na cele mieszkaniowe ustawa wskazuje nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi; mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne; albo powyższymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dla tych budynków dokonało się przekształcenie, a do ich nowych właścicieli powinny były zostać rozesłane zaświadczenia o przekształceniu wraz z obliczeniem opłaty.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!