fb

Jak zaskarżyć decyzję ZUS?

Często decyzję podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wcale nie są korzystne dla ubezpieczonych i płatników, a mogą być wręcz zaskakujące. W takim przypadku stronie przysługują środki odwoławcze. Postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi terminami i zasadami, które zapisano w artykule 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w tytule VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak zaskarżyć decyzję ZUS?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 20 października 2020

Sądowe rozstrzygnięcie decyzji ZUS

W sytuacji, kiedy dojdzie do sądowego rozstrzygania sporu, postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest zwolnione z kosztów sądowych. Od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pobierana jest tylko opłata sądowa w wysokości 30 złotych.

Od decyzji ZUS należy odwołać się na piśmie za pośrednictwem oddziału Zakładu, który wydał zaskarżaną decyzję. Lepiej to zrobić w formie pisemnej, ale dopuszczalna jest także skarga ustna do protokołu. W takim przypadku organ ma obowiązek niezwłocznego przekazania akt sprawy wraz z protokołem do sądu. Koniecznie trzeba się postarać o posiadanie potwierdzenia przyjęcia tego dokumentu, czy to w formie zwrotnego potwierdzenia odbioru, czy kopii dokumentu z potwierdzeniem przyjęcia.

W artykule 47710 Kodeksu postępowania cywilnego podane jest, jak odwołanie powinno wyglądać. Konieczne jest zawarcie oznaczania zaskarżanej decyzji, określenie oraz zwięzłe uzasadnienie zarzutów, a także wniosków, a poza tym podpis ubezpieczonego albo jego pełnomocnika. Zawrzeć w nim można także dodatkowe prośby, na przykład o powołanie biegłych w celu wydania decyzji. Sprawę rozstrzyga lokalny sąd okręgowy, za wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest opinia sądów rejonowych.

Czy muszę mieć zgodę na założenie paneli fotowoltaicznych?Czy muszę mieć zgodę na założenie paneli fotowoltaicznych? Martyna Kowalska

Termin oraz tryb

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co ważne, odwołanie od decyzji ZUS składa się we właściwym oddziale ZUS, ale adresuje do sądu właściwego ze względu na miejsce rozpatrzenia sprawy.

Z odwołania do sądu skorzystać można również wtedy, kiedy nie zostanie w ciągu 2 miesięcy, licząc do  dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia, wydana decyzja.

Nie przysługuje odwołanie od decyzji dotyczącej przyznania świadczenia w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczony ma jednak prawo wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy. Obowiązują jednak wówczas zasady takie same, jak w przypadku pierwszej instancji. Przepisy dotyczące odwołania się od decyzji zapisane są w Kodeksie postępowania cywilnego. W przypadku, kiedy ZUS uzna odwołanie za zasadne, zmienia lub uchyla swoją wcześniejszą decyzję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od chwili złożenia odwołania.

W przypadku, jeżeli sąd I instancji nie wyda satysfakcjonującego dla strony wyroku, a skarżący nie zgadza się z nim, może złożyć apelację do sądu apelacyjnego. Termin na wniesienie tej sprawy jest dość krótki, bo to tylko 2 tygodnie od chwili otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli nie wniesiono wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku, termin ten to tydzień od ogłoszenia sentencji sądu.

Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Termin to dwa miesiące od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną złożyć można wyłącznie przez pełnomocnika.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!