Jaka kara grozi za znęcanie się nad zwierzętami?

Choć udomowienie psa miało miejsce najprawdopodobniej około 23 tysiące lat temu, to zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zawsze. Niestety, nie zawsze jednak są przez niego należycie traktowane. Jaka kara grozi za znęcanie się nad zwierzętami? Wyjaśniamy.

Jaka kara grozi za znęcanie się nad zwierzętami?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 5 marca 2024

Jak polskie prawo chroni zwierzęta?

Artykuł 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) o ochronie zwierząt stanowi, że:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Szczekający pies w bloku — co można z tym zrobić?Szczekający pies w bloku — co można z tym zrobić?Anna Pakaszewska-Cetera

Ponadto, według artykułu 9. niniejszego aktu prawnego:

„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, jest także zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji.

Jakie zachowania uznawane są za znęcanie się nad zwierzętami?

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Wobec powyższego za czyny karalne uznawane są nie tylko wszelkie formy zadawania zwierzętom bólu i cierpienia, ale również świadome dopuszczanie do tego typu naruszeń.

Kompas Prawny: Przepisy dotyczące podróżowania ze zwierzętamiKompas Prawny: Przepisy dotyczące podróżowania ze zwierzętamiAnna Pakaszewska-Cetera

Zachowania wypełniające znamiona znęcania się nad zwierzętami to m.in.:

• umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie),

• używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból,

• przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg, lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu,

• transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich cierpienie i stres,

• używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,

• dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec,

• złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

• utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

• porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

• stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt,

• organizowanie walk zwierząt,

• wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,

• transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie,

• utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Jaka kara grozi za znęcanie się nad zwierzętami?

W przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla miejsca pobytu danego zwierzęcia, może zdecydować o czasowym odebraniu go dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu do:

• schroniska dla zwierząt (jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne),

• wskazanego przez siebie gospodarstwa rolnego (jeżeli jest to zwierzę gospodarskie),

• ogrodu zoologicznego, schroniska dla zwierząt, azylu dla zwierząt lub Centralnego Azylu dla Zwierząt (jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych).

Psy policyjne –jak zaczyna się kariera czworonożnych funkcjonariuszy?Psy policyjne –jak zaczyna się kariera czworonożnych funkcjonariuszy?Jakub Stasak

Ważne: Decyzja niniejsza podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.

Znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest ponadto karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast, jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W razie skazania za analizowany czyn sąd orzeka także przepadek zwierzęcia (jeżeli sprawca jest jego właścicielem).

Osoba skazana musi liczyć się również z zakazem posiadania wszelkich zwierząt lub tylko określonej ich kategorii (obowiązującym przez okres od roku do lat 15.) oraz orzeczeniem nawiązki w wysokości od 1000 do 100 000 złotych na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!