Ochrona konkurencji - nowelizacja ustawy weszła w życie

Nowe przepisy ujednolicają kompetencje krajowych urzędówrnochrony konkurencji i wyposażają je w instrumenty proceduralne służącernskutecznemu wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego – zarówno na szczeblurneuropejskim, jak i na rynkach krajowych.

Ochrona konkurencji - nowelizacja ustawy weszła w życie
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 16 czerwca 2023

Nowe przepisy, lepsze egzekwowanie

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentówzwiązana jest z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2019/1 z 11 grudnia 2018 r. (Dyrektywa ECN+). Ma ona na celu nadanieorganom ochrony konkurencji państw członkowskich dodatkowych uprawnieńsłużących skuteczniejszemu egzekwowaniu prawa i zapewnieniu należytegofunkcjonowania rynku wewnętrznego.

Nowe przepisy ujednolicają kompetencje krajowych urzędówochrony konkurencji i wyposażają je w instrumenty proceduralne służąceskutecznemu wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego – zarówno na szczeblueuropejskim, jak i na rynkach krajowych.

- Część założeń dyrektywy ECN+ była już wcześniejobecna w polskim prawie, jednak niektóre obszary wymagały doprecyzowania.Nowelizacja ustawy z jednej strony wzmacnia kompetencje organuantymonopolowego, z drugiej zwiększa poziom ochrony stron postępowania, czyliprzedsiębiorców i osób fizycznych – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kontrole i przeszukania

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany dotyczące przeszukań.Część z nich ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów zarównow zakresie kontroli i przeszukań przeprowadzanych u przedsiębiorcy, jak równieżprzeszukań w mieszkaniu lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomościlub środku transportu.

Kary pieniężne

Zmienił się również sposób nakładania kar pieniężnych naprzedsiębiorców, którzy nie współpracują z UOKiK na etapie gromadzeniamateriału dowodowego lub też przekazują nieprawdziwe informacje orazdopuszczają się naruszeń związanych z kontrolą i przeszukaniem. Wcześniejza te praktyki groziła sankcja do równowartości 50 mln euro. Po zmianie ustawyjest to kara do 3 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydaniedecyzji. Zmiana jest spowodowana wymogami dyrektywy, która nakazuje, abysankcje pieniężne za te konkretne naruszenia były nakładane proporcjonalnie doświatowego, całkowitego obrotu przedsiębiorstw.

UOKiK: 2,7 mln złotych kary za sprzedaż na pokazachUOKiK: 2,7 mln złotych kary za sprzedaż na pokazachAnna Malinowska

Wprowadzone zostały również okresowe kary pieniężne. Będąone wynosić do 5 proc. średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy w rokupoprzedzającym ich nałożenie. Takie sankcje będą groziły m.in. za każdy dzieńopóźnienia w wykonaniu decyzji organu lub związanych z nimi wyroków sądowych.

Program łagodzenia kar

Zmiany zaszły również w programie łagodzenia kar leniency.Jedną z nich jest wyłączenie odpowiedzialności karnej za udział w zmowieprzetargowej dla przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o zmniejszenie lubodstąpienie od kary. Dotychczas groźba kary więzienia odstraszałaprzedsiębiorców do przyznawania się do naruszenia przepisów. Zmiany mają nacelu doprowadzić do skuteczniejszego wykrywania przypadków niedozwolonejwspółpracy przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Obowiązek przekazywania informacji

Zgodnie z nowelizacją ustawy, obecnie każdy ma obowiązekprzekazywania UOKiK żądanych informacji lub dokumentów. Wcześniej zobligowani do tego byli jedynie przedsiębiorcy lub ich związki. Wprowadzonyzostał otwarty katalog podmiotów, które mogą być adresatami żądania Urzędu.

UOKiK: Astronomiczna kary dla BiedronkiUOKiK: Astronomiczna kary dla BiedronkiMikołaj Frączak


Co istotne, rozszerzeniu podmiotów zobligowanych doprzekazania informacji towarzyszy zapewnienie osobom fizycznym niezbędnychgwarancji procesowych.

Współpraca międzynarodowa

Implementacja Dyrektywy ECN+ umożliwia skuteczniejsząwspółpracę pomiędzy krajowymi urzędami. Zmiany w ustawie zakładają m.in. pomocUOKiK przy prowadzeniu postępowań przez organy antymonopolowe innych państwczłonkowskich UE.

Organ ochrony konkurencji może np. wezwać świadka lub wuzasadnionych przypadkach wystąpić o przesłuchanie go przez sąd w sprawieprowadzonej w innym kraju. Urzędy antymonopolowe w innych państwach mogąsprawdzać wykonanie decyzji UOKiK na ich terenie, podobnie polski urząd, nawniosek swojego odpowiednika z innego kraju, może zweryfikować wykonanie jegorozstrzygnięcia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!