Strażacy też będą badani na obecność alkoholu we krwi?

Pojawił się projekt rozporządzenia, które wprowadza rozwiązania umożliwiające wykonanie badań zawodowych strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka. Dokumentację opracowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Zdrowia.

Strażacy też będą badani na obecność alkoholu we krwi?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 3 lutego 2023

Prace nad projektem

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu trafił 30 stycznia do opiniowania przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do związków zawodowych. Instytucje mają trzy dni robocze by odnieść się do propozycji ministerstw.

O projekcie

“Celem projektowanych zmian dotyczących przeprowadzenia badań na zawartość w organizmie alkoholu lub innego podobnie działającego środka jest zapewnienie najwyższych standardów służby strażaków, związanych z zakresem i charakterem realizowanych przez nich zadań oraz przysługujących im uprawnień, jak również ponoszoną odpowiedzialnością z tytułu niedopełnienia ciążących na nich obowiązków służbowych lub przekroczenia uprawnień. Mając na względzie powyższe niezbędne jest zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, które nie tylko godzą w dobro służby, ale również podważają społeczne zaufanie do formacji” — czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Policjant będzie badany na zawartość alkoholu i narkotyków. Projekt ustawyPolicjant będzie badany na zawartość alkoholu i narkotyków. Projekt ustawyJakub Stasak

W treści ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) nie przewidziano, że w celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków służbowych strażak jest obowiązany poddać się, na żądanie właściwego przełożonego jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, badaniom na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka.

Warunki i sposób dokonywania badań zostały określone w projektowanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań strażaków Państwowej Straży Pożarnej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu.

Przepis upoważniałby ministra do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia, wydawanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia:

  1. warunków i metod przeprowadzania badań na zawartość w organizmie strażaka alkoholu lub obecność innego podobnie działającego środka;
  2. sposobu ich dokumentowania oraz wzorów protokołów z przeprowadzonych badań;
  3. wykazu środków działających podobnie do alkoholu.

Jakie zmiany?

Wprowadzone rozporządzenie umożliwi przełożonemu niedopuszczenie strażaka do służby w przypadku:

1) stawienia się przez niego do służby w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu w rozumieniu odpowiednio art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po użyciu podobnie działającego środka, pełnienia jej w takim stanie, spożywania alkoholu lub używania podobnie działającego środka w czasie służby albo

2) uzasadnionego podejrzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w poprzednim punkcie.

Rząd: Będą podwyżki dla mundurowych i modernizacja służbRząd: Będą podwyżki dla mundurowych i modernizacja służbMikołaj Frączak

“Wydanie rozporządzenia jest podyktowane koniecznością doprecyzowania sposobu, warunków i metod czynności podejmowanych przez uprawnione osoby, w sytuacji poddania strażaka badaniom na zawartość w organizmie alkoholu albo obecność środka działającego podobnie do alkoholu. Określono w nim metody prowadzonych badań w przypadku nieingerowania w organizm oraz w sytuacji konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, oraz sposób ich dokumentowania wraz ze wzorami protokołów badań.” — czytamy.

W rozporządzeniu opisane zostały metody badań wydychanego powietrza, krwi, śliny, moczu oraz potu. Wymieniono m.in. urządzenia służące badaniom wydychanego powietrza, dopuszczalne metody analiz laboratoryjnych krwi oraz moczu, substancje oznaczane w pobranej krwi oraz moczu. Opisano także na czym polega badanie śliny i moczu, a także sposób oznaczania i przechowywania naczyń zawierających pobrane do badań krew i mocz. W rozporządzeniu zawarto także katalog środków działających podobnie do alkoholu.

“W ocenie projektodawcy przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.” — dowiadujemy się z uzasadnienia do rozporządzenia.

Czy przepisy będą też obejmować OSP?

Ochotnicze Straże Pożarne składają się z grupy ochotników. Są to organizacje społeczne, mające zapewnione umundurowanie i odpowiedni sprzęt strażacki, aby bezpiecznie działać podczas akcji ratunkowych. Funkcjonują one głównie na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, a także w oparciu o własny statut. Państwowa Straż Pożarna to natomiast zawodowa formacja, w której Komendant Główny jest organem podległym wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

I to MSWiA decyduje o funkcjonowaniu i kształcie PSP. Inaczej jest w przypadku OSP. Dlatego nowe rozporządzenie nie będzie obejmować strażaków ochotników.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!