Czy uczelnia może z urzędu skreślać studentów za wyniki w nauce? RPO prosi o wyjaśnienia

Obowiązujące aktualnie przepisy dopuszczają, lecz nie nakazują skreślenia z listy studentów osób, które nie zaliczą zajęć na pierwszym roku. Jedna z polskich uczelni procedurę tę uznała za konieczność, a odpowiedni przepis umieściła w regulaminie studiów. W piśmie do jej rektora zastępca RPO wykazuje niezgodność podobnych praktyk z ustawą,

Czy uczelnia może z urzędu skreślać studentów za wyniki w nauce? RPO prosi o wyjaśnienia
  • Jakub Stasak
  • /
  • 31 maja 2023

Rzecznik reaguje

Wpływające od jakiegoś czasu do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skargi, sugerowały, że regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest zbyt surowy dla studentów pierwszego roku.

Niektóre zaliczenia stanowić miały dla nich spory problem, a nieuzyskanie pozytywnego wyniku było równoznaczne z końcem studiów na tej uczelni.

W reakcji na powyższe informacje zastępca RPO wystosował do rektora UM pismo, w którym wskazał, że warunki wykreślenia z listy studentów określone w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyższym, dzielą się na dwie kategorie: obowiązkowe i fakultatywne.

Samorządowe uchwały "anty-LGBT" bez podstawy prawnejSamorządowe uchwały "anty-LGBT" bez podstawy prawnejJakub Stasak

Niewystarczające postępy w nauce i niezaliczenie etapów studiów w terminie uznane zostały za przesłanki fakultatywne.

Oznacza to wprawdzie pozostawienie ostatecznej decyzji w tym zakresie władzom uczelni, konkretne przypadki powinny one jednak rozpatrywać indywidualnie.

Organ orzekający może skreślić studenta z listy, ale robić tego nie musi, a jego decyzja wynikać powinna z dogłębnego rozpoznania okoliczności danej sprawy.

Zapisy regulaminowe nakazujące automatyczne skreślanie z listy studentów za wyniki w nauce całkowicie uniemożliwiają odrębne rozpatrywanie każdego przypadku, stojąc tym samym w oczywistej sprzeczności z przepisami ustawy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk szczególną uwagę zwrócił na to, że:

„Przyjęte rozwiązanie w zasadzie wyklucza możliwość badania innych okoliczności niż sam fakt nieuzyskania zaliczenia, w szczególności zaś uwzględnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych”.

Rektor odpowiada

Rektor poznańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski w pisemnej odpowiedzi na zapytanie zgodził się z przedstawionym w nim stanowiskiem, zaznaczając jednocześnie, iż:

„Regulamin studiów naszej Uczelni, obecny i wcześniejsze, zawsze zawierał szczególny przepis dotyczący skreślenia z listy studentów (aktualnie jest to § 56), który pozostaje w pełni w zgodzie z postanowieniami art. 108 p.s.w.n. W praktyce orzeczniczej również nigdy nie wskazywaliśmy jako podstawy prawnej, kwestionowanego § 34 ust. 1 Regulaminu studiów i nie stosowaliśmy zawartego tam zapisu jako zwalniającego z konieczność zbadania wszystkich okoliczności danego przypadku. W ocenie władz Uczelni na przestrzeni lat był to przepis w istocie martwy. Jestem przekonany, że studenci też mieli tego świadomość i może dlatego przepis ten nigdy nie był kwestionowany”.

Unia Europejska zmieni przepisy – koniec tajemnicy zarobkowej i dysproporcji płciUnia Europejska zmieni przepisy – koniec tajemnicy zarobkowej i dysproporcji płciDamian Jemioło

Rektor zapowiedział ponadto uwzględnienie wszelkich wniesionych zastrzeżeń podczas najbliższych prac nad zmianą regulaminu studiów.

Do tego czasu, wzorem wieloletniej już praktyki, budzący wątpliwości przepis ma nie być stosowany.

Skreślenie z listy studentów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do kwestii możliwych przyczyn skreślenia studenta z listy studentów odwołuje się w swoim 108. artykule.

Jako przyczyny obligatoryjne podaje on:

• niepodjęcie studiów,

• rezygnację ze studiów,

• niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

• ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Jak często się upijasz? Oglądasz pornografię? MEiN pyta uczniów podstawówekJak często się upijasz? Oglądasz pornografię? MEiN pyta uczniów podstawówekMonika Świetlińska

Za przyczyny fakultatywne uznaje zaś:

• stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach,

• stwierdzenie braku postępów w nauce,

• nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

• niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!