Intercyza - co warto o niej wiedzieć?

Dla wielu z nas pojęcie intercyza brzmi tajemniczo i wywołuje raczej negatywne skojarzenia. Wywodzi się ono od łacińskiego słowa oznaczającego „rozstrzygnięcie”, o czym zatem rozstrzyga i co jeszcze warto wiedzieć o dokumencie? Wyjaśniamy.

Intercyza - co warto o niej wiedzieć?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 20 czerwca 2023

Czym jest intercyza?

W myśl pierwszego paragrafu 31. artykułu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Jeśli jednak strony wspólnie postanowią, że nie chcą, aby w trakcie trwania małżeństwa obowiązywał je ustawowy ustrój majątkowy, mogą kwestię powyższą uregulować inaczej, zawierając stosowną umowę majątkową małżeńską – właśnie ona potocznie nazywana jest intercyzą.

Jakie są formalne przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa kościelnego?Jakie są formalne przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa kościelnego?Jakub Stasak

Co istotne, podpisanie intercyzy może nastąpić zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania.

W pierwszym przypadku domyślnym dniem początkowym jej obowiązywania będzie data zawarcia małżeństwa, w drugim zaś, chwila podpisania dokumentu bądź dowolny termin późniejszy oznaczony w jego treści.

Rozdzielność majątkowa z datą wcześniejszą orzekana jest wyłącznie w drodze postępowania sądowego.

Ważne: Intercyza może zostać zawarta i sporządzona wyłącznie przez notariusza w formie aktu notarialnego, a zgodę na ten krok wyrazić muszą oboje małżonkowie.

Umowę majątkową małżeńską w dowolnym momencie można także zmienić lub rozwiązać.

Majątek wspólny, a majątek osobisty

Zgodnie z paragrafem drugim 31. artykułu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

• pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

• dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

• kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Jak udowodnić winę rozpadu małżeństwa?Jak udowodnić winę rozpadu małżeństwa?Rafał Stępniewski

Składniki majątku osobistego każdego z małżonków to zaś m.in. (artykuł 33. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego):

• przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

• przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

• prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

• przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

• przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb, lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

• wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Rodzaje intercyzy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (artykuł 47.) daje polskim małżonkom możliwość zawarcia jednego z czterech typów umów majątkowych małżeńskich:

• umowa rozszerzająca ustawową wspólność majątkową

W jej ramach małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność ustawową na wybrane składniki majątku osobistego każdego z nich.

• umowa ograniczająca ustawową wspólność majątkową

Na jej podstawie wyłącza się z majątku wspólnego określone składniki – na przykład postanowienie o tym, że dochody uzyskane z majątków osobistych małżonków również stanowiły będą osobistą własność każdego z nich.

• umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową

Zawierając tę umowę majątkową małżeńską, strony nie tworzą majątku wspólnego, a jedynie majątki osobiste.

Czym różni się separacja od rozwodu?Czym różni się separacja od rozwodu?Dorota Kraskowska

Decydując się na wspólny zakup jakiegoś przedmiotu, stają się jego współwłaścicielami, w proporcjach adekwatnych do wniesionego wkładu.

• umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków

Od umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową typ ten odróżnia zastrzeżenie, że po ustaniu rozdzielności (na skutek decyzji stron, rozwodu lub śmierci jednego z małżonków) musi nastąpić wyrównanie dorobków.

Pod pojęciem dorobku każdego z małżonków rozumiany jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

W myśl powyższej zasady, jeśli po ślubie zawarta została umowa o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, to kiedy dochodzi do rozwodu, małżonkowie sumują indywidualne dorobki, a powstałą w ten sposób kwotę dzielą między siebie na dwie równe części.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!