Odmowa wypłaty odszkodowania - Prokurator Generalny zaskarża decyzję sądu

W wyroku z 24 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację kobiety, domagającej się przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża, spowodowanej skutkami choroby zawodowej. Uznając decyzję tę za rażące naruszenie prawa oraz zasad konstytucyjnych, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował od niej skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Odmowa wypłaty odszkodowania - Prokurator Generalny zaskarża decyzję sądu
  • Jakub Stasak
  • /
  • 23 czerwca 2023

Opis przypadku

Mąż wnioskodawczyni był w latach 1953-1972 pracownikiem zakładu papierniczego, w którym produkowane były m.in. kartony zawierające azbest.

W tamtym czasie nie informowano o szkodliwości azbestu, hale produkcyjne zakładu nie posiadały wentylacji wyciągowej, nie stosowano również żadnych środków ochrony osobistej.

Mężczyzna zmarł wskutek choroby nowotworowej w marcu 1973 roku.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca — co zrobić, by otrzymać, od czego zależy wysokość?Zadośćuczynienie za śmierć ojca — co zrobić, by otrzymać, od czego zależy wysokość?Rafał Stępniewski

W swojej decyzji z września 2017 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzili, że choroba wywołana została przez czynniki zewnętrzne występujące w środowisku pracy.

ZUS odmawia wypłaty odszkodowania

Uzyskanie wspomnianego dokumentu było dla małżonki zmarłego impulsem do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej i śmierci męża.

W styczniu 2018 roku ZUS wydał w sprawie decyzję odmowną.

W jej uzasadnieniu podniesiono argument, że dopiero ustawa z 12 czerwca 1975 roku o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dała możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie w przypadku inwalidztwa lub śmierci spowodowanej chorobą zawodową.

Zniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Czym jest podwójne szacowanie wartości?Zniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Czym jest podwójne szacowanie wartości?Michał Górecki

Jeśli analizowany uszczerbek na zdrowiu stwierdzony został po wejściu w życie niniejszych przepisów, ale spowodowany był chorobą zawodową powstałą w zatrudnieniu wcześniej, możliwość przyznania jednorazowego odszkodowania istniała jedynie przy założeniu, że zatrudnienie to ustało już pod rządami nowej ustawy.

Okres zatrudnienia męża wnioskodawczyni ustał w 1972 roku, wydający postanowienie organ zdecydował więc, że nie ma podstaw do wypłaty świadczenia.

Orzeczenia sądów

Wyrokiem z 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie oddalił odwołanie kobiety, uzasadniając je faktem, że w dniu ustania zatrudnienia męża powódki obowiązywała ustawa z dnia 23 stycznia 1968 roku o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy, której regulacje nie przewidywały tego rodzaju świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika.

Uzasadnienie powyższe zawierało jednak także wzmiankę dotyczącą omyłkowego pominięcia przez sąd w chwili orzekania rozporządzenia Rady Ministrów z 18 czerwca 1968 roku w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy na choroby zawodowe.

Państwo polskie zanieczyszcza jego miasto? Wygrał proces, ale z wyrokiem nie zgadza się ZiobroPaństwo polskie zanieczyszcza jego miasto? Wygrał proces, ale z wyrokiem nie zgadza się ZiobroMonika Świetlińska

Niedopatrzenie to stało się punktem wyjścia dla odwołania od orzeczenia, jakie złożył pełnomocnik powódki.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację wyrokiem z 24 lutego 2021 roku, nie sporządzając uzasadnienia swojej decyzji.

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego

W następstwie dogłębnej analizy zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji zapadła decyzja Prokuratora Generalnego o skierowaniu do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej.

Zbigniew Ziobro zarzucił w niej wyrokowi Sądu Okręgowego w Warszawie rażące naruszenie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 1968 roku oraz wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów z 18 czerwca 1968 roku.

Ich niezastosowanie ostatecznie przyczyniło się do uznania, że członkom rodziny pracownika zmarłego wskutek choroby zawodowej przed 12 czerwca 1975 roku nie przysługuje odszkodowanie.

Zamordowała czwórkę własnych dzieci. Ziobro żąda dożywociaZamordowała czwórkę własnych dzieci. Ziobro żąda dożywociaMonika Świetlińska

W świetle cytowanych regulacji natomiast, w razie śmierci pracownika spowodowanej chorobą zawodową, małżonkowi oraz pozostającym na utrzymaniu tego pracownika dzieciom lub innym członkom rodziny (o ile spełnili oni warunki niezbędne do uzyskania renty rodzinnej) przysługiwało jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20 000 złotych (niezależnie od zasiłków i odpraw wypłacanych na podstawie innych przepisów).

Jeśli zaś rodzina obejmowała więcej niż dwie uprawnione osoby, wymieniona kwota zwiększała się o 5 000 złotych na każdego uprawnionego.

W opinii skarżącego, naruszone więc zostało tu konstytucyjne prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy oraz zasada zaufania do państwa i jego organów.

Minister Ziobro wykazał ponadto, że wydający wyrok sąd, niewłaściwie wywiązał się ze swoich obowiązków, którymi było m.in. podjęcie wszelkich działań i dochowanie staranności tak, aby sprawę rozstrzygnąć zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniając tym samym bezpieczeństwo prawne obywateli oraz dając im poczucie pewności prawa.

Ziobro zbulwersowany. Zbyt niska kara dla ojca przestępcy, bo... choć niemowlę maltretowane, to przeżyłoZiobro zbulwersowany. Zbyt niska kara dla ojca przestępcy, bo... choć niemowlę maltretowane, to przeżyłoMonika Świetlińska

Wobec wszystkich stwierdzonych naruszeń skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego zakłada uchylenie w całości wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z 7 lipca 2020 roku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania warszawskiemu sądowi rejonowemu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!