Wolontariat jako forma zatrudnienia - co warto wiedzieć?

Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, placówki kultury czy sportu – to tylko niektóre z podmiotów, korzystających na co dzień z pomocy wolontariuszy. Czym charakteryzuje się wolontariat jako forma zatrudnienia? Jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy? O wszystkim tym piszemy poniżej.

Wolontariat jako forma zatrudnienia - co warto wiedzieć?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 28 sierpnia 2023

Wolontariusz, czyli kto?

Zasady wolontariatu opisane zostały w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Omawiający katalog pojęć ustawowych jej artykuł 2. określa wolontariusza jako:

„Osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”.

Działalnością pożytku publicznego jest zaś według wspomnianego aktu prawnego:

„Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”.

28,4% Polaków angażowało się w wolontariat w 1 kw. 2022 r.28,4% Polaków angażowało się w wolontariat w 1 kw. 2022 r.Mikołaj Frączak

Zgodnie z obowiązującym prawem wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz:

• organizacji pozarządowych oraz innych wymienionych w ustawie podmiotów w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

• organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

• jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz musi mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

Objęte wolontariatem świadczenia wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym.

Dokument powyższy powinien zawierać postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

3 mln złotych na walkę z wykluczeniem społecznym3 mln złotych na walkę z wykluczeniem społecznymMartyna Kowalska

Wolontariusz ma prawo wymagać od korzystającego:

• potwierdzenia na piśmie treści porozumienia o wolontariacie (w przypadku, gdy świadczenie wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, forma pisemna porozumienia jest obowiązkowa).

• wydania pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza (uwzględniającego szczegółowy zakres obowiązków dla danego stanowiska),

• przedłożenia pisemnej opinii o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.

Obowiązki korzystającego

Do obowiązków korzystającego wobec wolontariusza należy m.in.:

Zaświadczenie o niekaralności przez internet – jak uzyskać?Zaświadczenie o niekaralności przez internet – jak uzyskać?Martyna Kowalska

• informowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

• zapewnienie wolontariuszowi, na zasadach dotyczących pracowników, bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednich środków ochrony indywidualnej,

• pokrycie, na zasadach dotyczących pracowników, kosztów podróży służbowych i diet (wolontariusz może, w formie pisemnej, zwolnić korzystającego w całości lub w części z tego obowiązku),

• wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

• wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeżeli porozumienie o wolontariacie obejmuje okres dłuższy niż 30 dni, obowiązek ten przechodzi na skarb państwa),

• korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń,

• korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

Wiek wolontariusza

Wolontariuszem zostać może każdy, bez względu na wiek, niektóre formy wolontariatu wymagają jednak pełnoletności.

Porozumienie o wolontariacie stanowi formę umowy, której sposób zawarcia uzależniony jest od wieku wolontariusza.

Jeśli kandydat na wolontariusza nie ukończył 13. roku życia, sygnatariuszem dokumentu zostaje w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun.

Miliony złotych dla Młodzieżowych Drużyn PożarniczychMiliony złotych dla Młodzieżowych Drużyn PożarniczychMikołaj Frączak

W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia ukończyła 13. rok życia – umowę zawiera samodzielnie, ale tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (przedstawiając ją, najczęściej w formie pisemnej, organizatorowi wolontariatu).  

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!