Żeby chronić kobiety, dzieci, seniorów przed przemocą domową

Nowa ustawa, długo oczekiwana przez różne środowiska, ma na celu wzmocnienie ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Jak mówi Anna Schmidt, Sekretarz Stanu w MRiPS i Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, wprowadzone zmiany to milowy krok w celu dostosowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości, mający na celu ochronę kobiet, dzieci, seniorów i wszystkich osób doświadczających agresji domowej.

Żeby chronić kobiety, dzieci, seniorów przed przemocą domową
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 17 marca 2023

Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw prezydent Andrzej Duda podpisał 15 marca 2023 roku.

Pomoc w aborcji. Co za to grozi?Pomoc w aborcji. Co za to grozi?Małgorzata Łaziuk

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę

 • Rozszerzenie kręgu osób objętych przepisami, w tym byłych małżonków, niezależnie od wspólnego zamieszkiwania z osobą stosującą przemoc.
 • Wprowadzenie nowych form przemocy — ekonomicznej i cyfrowej — obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.
 • Zmiana nazwy ustawy z "o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" na "o przeciwdziałaniu przemocy domowej", aby uniknąć stygmatyzacji rodziny i nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy.
 • Uregulowanie kwestii związanych z dziećmi będącymi świadkami przemocy domowej, które będą traktowane jako osoby doświadczające tej formy agresji.
 • Tworzenie grup diagnostyczno-pomocowych na poziomie gmin, składających się z pracownika socjalnego i policjanta, współpracujących odpowiednio z osobą doznającą przemocy domowej i z osobą tę przemoc stosującą.
 • Modyfikacja procedury "Niebieskie Karty", którą będą mogły wszcząć i realizować osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej.
 • Wprowadzenie regulacji dotyczących odebrania broni palnej osobom stosującym przemoc domową.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia. Te zmiany mają na celu zapewnienie większej ochrony ofiarom przemocy domowej oraz dostosowanie przepisów do współczesnych wyzwań związanych z różnymi formami przemocy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o nowym prawie?

Ponadto ustawa wprowadza inne zmiany, w tym:

Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieNie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieMonika Świetlińska

  1. Dodatkowe działania wobec osób stosujących przemoc domową, takie jak programy psychologiczno-terapeutyczne, mające na celu powstrzymanie takich osób przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez przemocy.
   • Utworzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej jako organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
   • Ustawa wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zmiana ta ma na celu rozszerzenie katalogu świadczeń pieniężnych, które nie wpływają na możliwość nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

   W konsekwencji wprowadzonych zmian, nowelizacja obejmuje także modyfikacje w innych ustawach, takich jak Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o Policji, Kodeksu postępowania karnego, ustawy o broni i amunicji, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

   Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
   Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

   Security Magazine

   Czy ten artykuł był przydatny?

   Newsletter

   Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!