Czym umowa licencyjna różni się od przeniesienia praw autorskich?

Umowa licencyjna i umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe to dwie czynności prawne, wywołujące nieco inne skutki. Czym zatem się różnią? Wyjaśniamy.

Czym umowa licencyjna różni się od przeniesienia praw autorskich?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 7 grudnia 2023

Autorskie prawa majątkowe i osobiste

Prawne aspekty analizowanej kwestii zdecydowanie najpełniej omówione zostały w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czym jest patent?Czym jest patent?Jakub Stasak

Dokument niniejszy dzieli prawa autorskie na dwie podstawowe kategorie:

autorskie prawa osobiste – ich przedmiotem jest czasowo nieograniczona oraz niepodlegająca zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem (m.in. prawo do autorstwa utworu, oznaczenia go swoim imieniem, nazwiskiem lub udostępnienia anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu).

autorskie prawa majątkowe – zbywalne oraz podlegające dziedziczeniu wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim (w tym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu).

Wyrażona w artykule 1. wspomnianego aktu prawnego definicja utworu jest zaś następująca:

„Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Czym jest umowa licencyjna?

To umowa o korzystanie z utworu, w przypadku jej zawarcia nie dochodzi więc do przeniesienia praw autorskich, które pozostają przy twórcy.

Licencjobiorca nabywa jedynie uprawnienia do korzystania z utworu na określonym terytorium i w określonym czasie.

W treści umowy licencyjnej wymienione zostają także dopuszczalne pola eksploatacji utworu, będącego jej przedmiotem.

Co niezwykle istotne, niemożliwe jest objęcie licencją pól eksploatacji, które nie istnieją teraz, a powstać mają dopiero w przyszłości.

Praca twórcza na etacie — czym jest utwór pracowniczy?Praca twórcza na etacie — czym jest utwór pracowniczy?Jakub Stasak

Umowa licencyjna posiada dwa podstawowe warianty:

umowa licencyjna wyłączna – nabywca licencji otrzymuje wyłączność na korzystanie z utworu w określony sposób.

umowa licencyjna niewyłączna – udzielenie licencji tego typu dopuszcza możliwość przekazania przez twórcę identycznych uprawnień do korzystania z utworu także innym licencjobiorcom.

Ważne: Licencji wyłącznej udziela się (pod rygorem nieważności) na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej, w przypadku licencji bez wyłączności nie jest to obowiązkowe (choć oczywiście zalecane).

Umowa licencyjna może zostać zawarta:

• na czas nieokreślony,

• na czas określony – do 5 lat (po tym czasie, uzyskane na podstawie umowy licencyjnej prawo do utworu wygasa),

• na czas określony – powyżej 5 lat (z upływem wskazanego w umowie terminu, uważa się ją za zawartą na czas nieokreślony).

Podział powyższy jest szczególnie ważny, chociażby w kontekście ewentualnego wypowiedzenia umowy licencyjnej – jeśli sam dokument nie stanowi inaczej, umowa zawarta na czas określony jest niewypowiadalna, podczas gdy wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony następuje z zachowaniem, przewidzianych w jej treści, stosownych terminów.

Umowa przenosząca prawa autorskie

To umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe z twórcy na inną osobę, w odróżnieniu od umowy licencyjnej jej skutek, co do zasady, jest trwały.

Wobec powyższego, jeśli strony nie wprowadziły do dokumentu innego zapisu, twórca na zawsze traci wszelkie prawa majątkowe do swojego utworu.

Jedną z najistotniejszych cech różniących obie czynności prawne, jest zaś fakt, że nabywca autorskich praw majątkowych może nimi swobodnie dysponować, w tym przenieść je na kolejną osobę lub udzielić osobom trzecim licencji.

Co to jest ZAiKS? Kiedy trzeba go opłacać?Co to jest ZAiKS? Kiedy trzeba go opłacać?Anna Pakaszewska-Cetera

Umowa licencyjna uprawnienia tego rodzaju pozostawia twórcy, wyjątkiem jest zaś sytuacja, w której strony postanowiły inaczej, zawierając odpowiedni zapis w umowie.

Licencjobiorca może udzielać dalszej licencji na korzystanie z utworu wyłącznie w zakresie mniejszym lub tożsamym z posiadanym przez siebie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (podobnie jak umowa o udzieleniu licencji wyłącznej) pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!