Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?

Zgodnie z artykułem 137. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nadanie polskiego obywatelstwa i wyrażenie zgody na jego zrzeczenie się leży w gestii Prezydenta. Jak dokładnie wygląda wspomniana procedura? Sprawdzamy.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 lipca 2023

Jakie akty prawne regulują kwestię nabycia i utraty polskiego obywatelstwa?

Do kwestii nabycia oraz utraty polskiego obywatelstwa odwołują się:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (artykuł 137.),

• ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim,

• rozporządzenie Prezydenta z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego,

• rozporządzenie Prezydenta dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Prezydenckie prawo łaski — jak wygląda procedura?Prezydenckie prawo łaski — jak wygląda procedura?Jakub Stasak

W myśl ustawy o obywatelstwie polskim jego nadanie następuje na wniosek zainteresowanego cudzoziemca.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem właściwego ze względu miejsce zamieszkania:

wojewody – jeśli wnioskodawcą jest zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski bądź cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium RP, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym,

konsula – jeśli wnioskodawcą jest osoba zamieszkała za granicą.

Prawidłowo wypełnione wnioski (wraz z dołączonymi do nich, a wymaganymi ustawą dokumentami) wojewoda lub konsul przekazuje Prezydentowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przed przekazaniem wniosku do ministerstwa, wojewoda bądź konsul sporządza na jego temat własną opinię.

Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Jakub Stasak

Zanim dokument trafi zaś na biurko głowy państwa, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, mogących mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

Po otrzymaniu uzupełnionego o opinię ministra wniosku również Prezydent może skorzystać z przysługującego mu prawa do skonsultowania go z właściwymi organami, organizacjami lub instytucjami.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

Za datę nabycia przez cudzoziemca polskiego obywatelstwa uznawany jest właśnie dzień wydania takiego postanowienia.

Akty nadania oraz zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego sporządzane są przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, który, w celu doręczenia wnioskodawcy, przekazuje je:

właściwemu wojewodzie,

ministrowi spraw wewnętrznych i administracji — jeżeli akt nadania albo zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego dotyczy cudzoziemca, którego wniosek złożony został za pośrednictwem konsula.

Nadanie polskiego obywatelstwa osobie małoletniej

Nadanie obywatelstwa polskiego osobie małoletniej ma miejsce na wniosek ustawowych przedstawicieli takiej osoby.

W przypadku gdy przedstawiciele ustawowi nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska co do złożenia stosownego wniosku, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Nadanie obywatelstwa polskiego, czy też wydanie zgody na zrzeczenie się go obojgu rodzicom, rozciągane jest automatycznie na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.

Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie — ile zapłacisz w urzędzie?Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie — ile zapłacisz w urzędzie?Jakub Stasak

Kiedy nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się polskiego obywatelstwa, nastąpiło w stosunku do tylko jednego z rodziców, skutki powyższej decyzji rozciągają się na małoletnie dzieci wyłącznie, jeśli:

• drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,

• drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie lub utratę przez dzieci obywatelstwa polskiego.

Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, oraz utrata przez niego obywatelstwa na skutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa przez jego rodziców, następuje po złożeniu przez małoletniego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie niniejszej procedury.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!