Kolejne uchwały anty-LGBT unieważnione przez NSA

Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił pięć kolejnych uchwał „anty-LGBT”, podtrzymując tym samym dotychczasowe orzecznictwo dotyczące niniejszych spraw. W uzasadnieniach poszczególnych rozstrzygnięć wykazano między innymi, że akty te stanowiły niedopuszczalną ingerencję w prawa i wolności obywateli.

Kolejne uchwały anty-LGBT unieważnione przez NSA
  • Jakub Stasak
  • /
  • 3 listopada 2023

Kolejne uchwały unieważnione

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Sądy Administracyjne prowadziły postępowania w sprawie uchwał „anty-LGBT”, podjętych przez Radę Gminy Lipinki, Radę Powiatu Tarnowskiego, Radę Gminy Niebylec, Radę Powiatu Ryckiego oraz Sejmik Województwa Lubelskiego.

Przemoc wobec osób LGBT+ — jakie mogą być jej przejawy?Przemoc wobec osób LGBT+ — jakie mogą być jej przejawy?Małgorzata Łaziuk

We wszystkich powyższych przypadkach, sądy administracyjne niższych instancji stwierdziły nieważność analizowanych dokumentów, od rozstrzygnięć tych skierowano skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stwierdziwszy liczne naruszenia tak prawa krajowego, jak i międzynarodowego (w tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), NSA utrzymał jednak w mocy wszystkie dotychczasowe wyroki.

Uchwały „anty-LGBT” – sporna interpretacja przepisów

Przy podejmowaniu tzw. uchwał anty-LGBT, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej powołują się na niezwykle ogólny, a wyrażony w pierwszym paragrafie 18. artykułu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przepis, stanowiący, iż:

„Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczalne jest zaś samowolne wyinterpretowanie z treści przytoczonego przepisu, kompetencji rady gminy do podejmowania uchwał o charakterze jawnie dyskryminacyjnym w stosunku do osób LGBT.

Unia Europejska zmieni przepisy – koniec tajemnicy zarobkowej i dysproporcji płciUnia Europejska zmieni przepisy – koniec tajemnicy zarobkowej i dysproporcji płciDamian Jemioło

Zgodnie z paragrafem pierwszym artykułu 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje co prawda określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej, nie posiada jednak kompetencji określonych w sposób generalny i dających możliwość samodzielnego decydowania o tym, co może dziać się w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu.

Z ewidentnym naruszeniem tej zasady miała zostać podjęta uchwała Rady Powiatu Tarnowskiego.

Władczy charakter dokumentu oraz użyte w nim imperatywne sformułowania stały ponadto w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Uchwały „anty-LGBT” – sprzeczność z Konstytucją

W myśl artykułu 8. polskiej ustawy zasadniczej:

„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”.

W toku analizy poszczególnych uchwał „anty-LGBT”, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednak również liczne naruszenia przepisów tego aktu prawnego.

Określając w sposób generalny zasady wstępu do szkół, z wykluczeniem takiej możliwości dla osób, mogących w opinii części rodziców wspomóc ich w procesie wychowawczym, postąpiono wbrew artykułowi 48., zgodnie z którym:

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Artykuł 25. obliguje ponadto władze publiczne do całkowitej bezstronności m.in. w zakresie kwestii światopoglądowych.

Dyskryminacja ojców nowo narodzonych dzieci. O co chodzi?Dyskryminacja ojców nowo narodzonych dzieci. O co chodzi?Damian Jemioło

Artykuł 32. stanowi natomiast, że:

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!