Prezydenckie weto ustawodawcze - jakie ma konsekwencje?

Termin weto pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „nie pozwalam”, możliwość wyrażania weta ustawodawczego jest zaś jednym z ważniejszych uprawnień, które głowie państwa przyznaje Konstytucja. Jakie ma ono konsekwencje dla przebiegu procesu legislacyjnego? Wyjaśniamy.

Prezydenckie weto ustawodawcze - jakie ma konsekwencje?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 5 kwietnia 2024

Rola Sejmu i Senatu w procesie uchwalania ustaw

Jeśli Konstytucja nie stanowi inaczej, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów (liczba posłów popierających ustawę musi być większa niż tych, którzy są jej przeciwni, przy czym, liczba głosów wstrzymujących się pozostaje tu bez znaczenia) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Uchwaloną przez Sejm ustawę Marszałek przekazuje Senatowi.

Czym jest Rada Gabinetowa?Czym jest Rada Gabinetowa?Jakub Stasak

Wyższa izba parlamentu ma 30 dni (liczy się je od momentu przekazania dokumentu) na przyjęcie ustawy bez zmian, uchwalenie poprawek lub uchwalenie odrzucenia jej w całości.

Co niezwykle istotne, jeżeli w powyższym terminie Senat nie podejmie żadnej uchwały dotyczącej danej ustawy, uznaje się ją za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Ewentualne zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy bądź decyzję o jej odrzuceniu, Sejm może odrzucić bezwzględną większością głosów (liczba zwolenników takiej decyzji przewyższa łączną liczbę jej przeciwników oraz wstrzymujących się od głosu) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Podpis głowy państwa

Warunkiem niezbędnym dla wejścia w życie każdej ustawy jest sygnowanie jej własnoręcznym podpisem przez Prezydenta oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?Jakub Stasak

Wobec powyższego, po zakończeniu postępowania ustawodawczego w parlamencie, Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną już ustawę głowie państwa.

Podpisanie dokumentu przez Prezydenta i zarządzenie jego publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, następuje najpóźniej w 21. dniu od dnia przedstawienia.

Prezydenckie weto ustawodawcze

Zanim podpisze daną ustawę, Prezydent ma jednak możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie jej zgodności z przepisami Ustawy Zasadniczej.

Ważne: Głowa państwa musi podpisać ustawę, którą Trybunał uznał za zgodną z Konstytucją.

Zgodnie zaś z paragrafem czwartym artykułu 122. Konstytucji:

„Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności”.

Prezydent może ponadto, bez występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (motywując swoją decyzję w piśmie adresowanym do Marszałka).

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Właśnie ta procedura określana jest mianem prezydenckiego weta ustawodawczego, którego odrzucenie następuje większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli do tego dojdzie, Prezydent w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje mu wówczas prawo do ponownego skierowania takiej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!