Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych? Kto ją wydaje?

Chcąc zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko naturalne lub zdrowie ludzi, przedsiębiorca musi uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Czym jest niniejszy dokument i kto go wydaje? Wyjaśniamy.

Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych? Kto ją wydaje?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 2 października 2023

Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

Decyzja o  uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) wprowadzona została postanowieniem ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a następnie znowelizowana przez ustawę z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (potocznie „ustawa środowiskowa”).

Uzyskanie tego dokumentu wymagane jest przy realizacji różnego rodzaju inwestycji, których dokładny katalog zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sąd zdecydował — kopalnia Turów będzie dalej działaćSąd zdecydował — kopalnia Turów będzie dalej działaćJakub Stasak

Niniejszy akt prawny dzieli wspomniane przedsięwzięcia na:

mogące zawsze znacząco wpływać na środowisko — w ich przypadku do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dołączyć należy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — tu do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Co istotne, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jest jedynie jednym z etapów na drodze do rozpoczęcia realizacji danej inwestycji.

Jakie są zasady tworzenia parków narodowych?Jakie są zasady tworzenia parków narodowych?Jakub Stasak

DUŚ to dokument, uprawniający do podjęcia kolejnych kroków administracyjnych, którymi może być ubieganie się m.in. o:

• decyzję o pozwoleniu na budowę; decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,

• decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla; koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż; koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; koncesję na podziemne składowanie odpadów oraz koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla,

• decyzję, określającą szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,

• pozwolenie wodnoprawe na regulację wód; pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,

• decyzję o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów,

• decyzję o zmianie lasu na użytek rolny,

• decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

• decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

Kto wydaje DUŚ?

W myśl artykułu 75. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska — w przypadku, gdy mowa m.in. o:

• budowie dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych — jeśli może zaistnieć znaczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,

• przedsięwzięciach realizowanych na terenach zamkniętych,

• przedsięwzięciach realizowanych na obszarach morskich,

• zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,

• przedsięwzięciach polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

• inwestycjach w zakresie terminalu,

• inwestycjach związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

• przedsięwzięciach polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

• przedsięwzięciach polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin, lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w artykule 10. ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,

• napowietrznych liniach elektroenergetycznych lub stacjach elektroenergetycznych — będących przedsięwzięciami, mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionymi w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

• przedsięwzięciach, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,

• inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

• przedsięwzięciach polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wyższe kary za przestępstwa przeciw środowiskuWyższe kary za przestępstwa przeciw środowiskuDamian Jemioło

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska — w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

Starosta — w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych — w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny,

Wójt, burmistrz, prezydent miasta — w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Informacje dodatkowe

Z analizowaną procedurą związane są następujące opłaty:

205 złotych  opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17 złotych — opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (opcjonalnie).

Uwaga: Na mocy obowiązujących aktualnie przepisów, z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Technologia wodorowa kluczowa dla środowiska w przyszłościTechnologia wodorowa kluczowa dla środowiska w przyszłościAnna Petynia-Kawa

Pamiętaj: Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie jest pobierana, w przypadku udzielania go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ważne: Od rozstrzygnięcia urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje odwołanie, a ostateczny termin na jego złożenie to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na niektóre, wydawane w trakcie postępowania, postanowienia można ponadto składać zażalenia (w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!