Czym jest regulamin pracy? Co zawiera? Gdzie go znaleźć?

Klarowność i sprawiedliwość – to naczelne zasady, na których opiera się współczesny rynek pracy, jednym z kluczowych dokumentów ułatwiających wcielanie ich w życie jest zaś regulamin pracy. Co zawiera i gdzie go znaleźć? Wyjaśniamy.

Czym jest regulamin pracy? Co zawiera? Gdzie go znaleźć?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 26 września 2023

Podstawowe źródła prawa pracy i ich hierarchia

Najważniejsze źródło prawa pracy bez wątpienia stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami).

Czy pracodawca ma prawo do dysponowania moim urlopem?Czy pracodawca ma prawo do dysponowania moim urlopem?Jakub Stasak

Artykuł 9. wspomnianego dokumentu, szczególną rolę w funkcjonowaniu omawianej gałęzi prawa przyznaje także m.in.:

• przepisom innych ustaw i aktów wykonawczych, określającym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,

• postanowieniom układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych,

• regulaminom i statutom określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Hierarchia powyższych źródeł prawa pracy przedstawia się zaś następująco:

• postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy, oraz innych ustaw i aktów wykonawczych,

• postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych,

• postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.

Czym jest regulamin pracy?

Regulamin pracy to wewnątrzzakładowy dokument, ustalający organizację i porządek pracy oraz związane z tą kwestią prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy spoczywa na pracodawcy nieobjętym układem zbiorowym pracy, a zatrudniającym co najmniej 50 pracowników.

Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?Anna Pakaszewska-Cetera

Ten sam obowiązek ciąży na pracodawcy zatrudniającym od 20 do 50 pracowników, jeśli z wnioskiem o wprowadzenie regulaminu pracy wystąpi zakładowa organizacja związkowa, a w danym przedsiębiorstwie nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

W myśl artykułu 104 (2). Kodeksu pracy:

„Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca”.

Co zawiera regulamin pracy?

W świetle obowiązujących przepisów regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Dlaczego pracodawcy nie odpowiadają na CV?Dlaczego pracodawcy nie odpowiadają na CV?Anna Pakaszewska-Cetera

Pracodawca musi zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go wykonywania obowiązków, a sam dokument powinien ustalać w szczególności:

• organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

• systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

• porę nocną,

• termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

• wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

• rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

• wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

• obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

• przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Uwaga: Poszczególne regulaminy mogą zawierać także różnego rodzaju, nienaruszające przepisów Kodeksu pracy, szersze regulacje.

Gdzie znaleźć regulamin pracy?

Opisując procedurę zapoznania pracowników z regulaminem pracy, Kodeks Pracy stanowi jedynie, że powinien być to „sposób przyjęty u danego pracodawcy”.

Gdzie pracodawca sprawdza zwolnienie lekarskie?Gdzie pracodawca sprawdza zwolnienie lekarskie?Anna Pakaszewska-Cetera

Za przykładowe formy realizacji wspomnianego nakazu uznać należy, chociażby:

• wywieszenie tekstu regulaminu na zakładowej tablicy ogłoszeń bądź pozostawienie go w innym ogólnodostępnym i widocznym miejscu,

• rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową,

• przekazanie kopii regulaminu każdemu z pracowników.

Ważne: Wszelkie zmiany w treści regulaminu pracy dokonywane są w takim samym trybie jak jego wprowadzenie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!